Presidenti Parlamentu Nasional, Arao Noe.Imajen/Antonio G.

DILI, 15 abríl 2020 (TATOLI)—Tuir ajenda, VIII Governu Konstitusionál lideradu Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, aban, sei esplika ezekusaun Estadu Emerjénsia durante semana-rua nian ba Parlamentu Nasionál.

Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amara haktuir, iha tersa (14/4/20200  horisehik, líder bankada sira aprova ona hodi husu Governu halo esplikasaun kona-ba ezekusaun Estadu Emerjénsia durante semana rua nia laran.

“Horiseik, ami análiza no presiza debate ida ho Governu para haree ba pontu situasaun ezekusaun Estadu Emerjénsia durante semana rua nia laran. Tanba ne’e, líder bankada deside konvokatóriu ida ba plenária estraordinária ida aban, nune’e konvida Primeiru-Ministru no membru governu sira-ne’ebé relevante bele partisipa iha debate ne’e nune’e fahe informasaun ba malu ein-relasaun ba ezekusaun Estadu Emerjénsia,”  Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, informa ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál, kuarta ne’e.

Iha loron-tersa lokraik horisehik, Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral dirije ona karta ba Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hodi bele marka prezensa iha plenária esxtraordinária, aban, tuku 10:00.

Entretantu, semana kotuk Parlamentu Nasionál aprova ona rezolusaun ida nune’e parlamentu bele halo akompañamentu ba aplikasaun Estadu Emerjénsia ne’e.

Iha debate, aban, Parlamentu Nasionál sei husu esplikasaun kona-ba prosesu atendendimentu governu nian ba surtu COVID-19.

Parlamentu Nasionál aprova pedidu levantamentu ho montante millaun $250 no hosi millaun $250 ne’e millaun $150 ba fundu COVID-19 nian no millaun $100 ba kofre estadu hodi finánsia orsamentu duodésimu.

Parlamentu Nasionál autoriza Prezidente-Repúblika dekreta Estadu Emerjénsia iha loron 28 marsu no oras ne’e tama ona ba semana rua.

Notísia Relevante: PN Autoriza PR Dekreta Estadu Emérjensia

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór      : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here