Koordenadór Forsa Tarefa Ligasaun COVID-19, Rui Maria de Araujo. Imajen Tatoli/Jogerjo Guterres

DILI, 11 abríl 2020 (TATOLI)–Portavóz Gabinete Sentru Integradu Jestaun Krize (CIGC-sigla Portugés), Rui Maria de Araújo, hateten bainhira sidadaun-sira moris ho dixiplina no tuir regulamentu kuarentena sei evita transmisaun surtu COVID-19 atu da’et tutan ba ema seluk. 

Presiza dixiplina tuir regra kuarentena nian. Idak-idak tuur hakmatek iha nia fatin ne’ebé Estadu prepara ba no labele sai halibur malu,” katak Eis Primeiru-Ministru, Rui Maria de Araújo, iha konferénsia imprensa, iha Sentru Konvensaun Dili, sábadu (11/04/2020).

Nia fó ezemplu katak nasaun afetadu barak iha mundu la kumpre regulamentu kuarentena no Estadu Emerjénsia hodi to’o ikus rezulta ema barak maka mate no pozitivu ba pandemia globál COVID-19.

“Ita haree nasaun barak mortalidade ne’ebé afeta makaas liu mak ba ema ne’ebé mak idade 60 ba leten,” nia tenik tan.

Tanba ne’e, Rui husu ba timoroan liuliu joven-sira atu proteje an hosi Coronavirus nune’e bele evita transmisaun ba família ne’ebé idade avansadu ho moras komplikadu.

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór       : Agapito dos Santos

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here