Primeiru Ministru,Taur Matan Ruak.Imajen/Antonio Antonio Goncalves

DILI, 08 abril 2020 (TATOLI)–Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, retira pedidu demisaun ne’ebé antes ne’e aprezenta ba Prezidente Republika Francisco Guterres “Lú Olo”, hafoin Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2020 sumba iha Parlamentu Nasionál. 

“Enkontru ohin ne’e Prezidente Repúblika husu atu ohin ami-nain rua hasoru malu, ha’u mai ho asuntu rua de’it. Ida, ha’u retira fila fali ha’u-nia aprezentasaun pedidu demisaun ba Prezidente Republika,” dehan Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, ba jornalista sira hafoin hala’o enkontru ho PR “Lú Olo” iha Palásiu Prezidensial Bairru Pité, Dili, kuarta (08/04/2020).

Tanba, Taur hateten, nia sente katak iha momentu hanesan ne’e  nasaun presiza nia hanesan Primeiru-Ministru atu bele fó prestasaun boot ba nasaun Timor-Leste, tanba ne’e mak nia retira fila-fali pedidu demisaun.

Segundu, Taur informa ba Prezidente Republika kona-ba preparativu sira ne’ebe mak Timor-Leste halo atu bele minimiza efeitu Coronavirus mai iha nasaun Timor-Leste.

Entretantu, Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hatoo Pedidu demisaun ba Prezidente Repúblika iha 22 fevereiru 2020.

Notísia Relevante: PM Taur Aprezenta Ona Karta Demisaun

Jornalista : Cipriano Colo

Editór     : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here