Abitante na'in ida hatudu sertifikadu hosi Ministeriu Saúde tanba kumpre ona kuarentena obrigatoriu durante loron 14. majen/Antonio Goncalves

DILI, 06 abríl 2020 (TATOLI)-Ekipa liña ministeriál COVID-19, ohin, integra hikas abitante na’in 164 ba ida-idak nia família hafoin submete ba kuarentena durante loron-14 nia-laran hodi prevene propagasaun pandemia Coronavirus ka COVID-10.

Notísia Relevante : Xanana: “Sai Hosi Kuarentena, Tenke Sai Ezemplu Ba Sosiedade”

Abitante hirak nee, kompostu hosi na’in 98 hosi kuarentena Otél Novo Horizonte (feto 45 no mane 53) no na’in 66 hosi kuarentena Otél Audian, Dili (feto 23 no mane 43).

Abitante hirak-nee maioria timoroan ne’ebé submete ba kuarentena obrigatóriu iha loron 22 marsu 2020, bainhira sira fila hosi nasaun afetadu propagasaun pandemia COVID-19.

Diretóra Jerál Prestasaun Saúde, Ministériu Saúde (MS), Odete Viegas da Silva. Imajen/Antonio Goncalves

Diretora Jerál Prestasaun Saúde, Ministériu Saude, Odete da Silva Viegas hateten, durante periodu inkubasaun ba abitasaun sira ne’e laiha sintoma COVID- 19.

Entre abitante sira ne’ebé kumpre kuarentena obrigatóriu, Odete da Silva Viegas, informa, iha na’in haat (4) mak iha sinál COVID-19, maibé rezultadu teste hatudu negativu.

“Ami entrega mós sertifikadu liu ona prosesu kuarentena durante loron 14 hodi liberta sira hosi kuarentena,” informa Odete Viegas, bainhira prezide serimónia re-integra abitante sira ne’e iha Otél Novo Horizonte, Metiaut, Dili.

Nia husu ba abitante sira atu nafatin kontaktu ho profisionál saúde sira karik dezenvolve sintoma ruma hafoin re-integra hamutuk ho família hodi hetan asisténsia.

Diretora Jerál Odete Viegas apela mós ba sidadaun hotu atu kontinua halo medida prevensaun, fase liman ho sabaun beibeik, uza máskara no hela metin iha uma.

“Karik atu sai só presiza, nune’e, kumpre distánsia sosiál,” Odete Viegas hateten.

Jornalista : Nelson Sousa

Editór       : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here