Ekipa Médiku Jerál COVID-19 ne’ebé destaka iha Fronteira Batugade, Bobonaro, lori ai-moruk líkidu rega ekipamentu no estudante Timoroan ne’ebé viajen tama Timor-Leste liuhosi postu fronteira Batugade, kinta (02/04/2020). Imajen/Eugénio Pereira

DILI, 05 abríl 2020 (TATOLI)-Kazu pozitivu Coronavirus ka COVID-19 to’o ohin kalan, iha Timor-Leste, sei mantein ho kazu ida.

Notísia Relevante : Governu Deklara Timor-Leste Mantein Rejista Kazu Pozitivu COVID-19 Na’in-Ida

Portavós Sala  Situasaun, Sentru Integradu ba Jestaun Krize, Sergio Lobo, ohin, liuhosi konferénsia imprensa, iha Sentru Media Prevensaun COVID-19 iha Sentru Konvensaun Dili (CCD), esklarese katak, daudaun ne’e suspeitu sa’e husi  42 ba 44 tanba kazu rua mai hosi Munisípiu Covalima.

“Servisu vijilánsia epidemolojia no laboratóriu halo kedas investigasaun hodi hasai suspeitu nain rua foun ne’e nia raan ba halo teste no hein rezultadu iha tempu badak nia laran,” informa Sergio Lobo.

Eis Ministru Saúde ne’e  fó lembra fali katak, iha loron ohin nian, kazu suspeitu  provavel konfirmadu iha mudansa uitoan kompara karik ho horiseik nian iha ualu (8) no agora aumenta tan rua hosi Covalima.

Nia esplika, kazu negativu horiseik iha 33 no agora rezultadu foun iha ualu tanba ne’e hamutuk ona kazu  41 negativu.

Nia hatutan, ema iha konfinamentu obrigatóriu ka iha kuarentena totál na’in 1.220, kompostu hosi Munisípiu Dili nian hamutuk 1.016 no hosi munisípiu  na’in 204.

“Hosi Dili nian, ita hatene kuarentena ne’e iha oin rua; ida iha fasilidade ne’ebé governu providénsia hanesan otél-sira no ida seluk ne’e auto-kuarentena hanesan ema halo kuarentena iha nia fatin.

Sentru Jestaun Krize apela nafatin ba komunidade atu  kumpre saida mak regula ona iha dekretu Governu ne’ebé fó sai iha estadu emerjénsia nian.

“Ita hotu hatene katak estadu emerjénsia husu para hakmatek iha ida-idak nia-uma atu mantein nafatin distánsia sosiál ho distánsia fízika metru ida, liuliu iha uma-laran ka iha fatin hotu-hotu,” haklaken Sergio Lobo.

Nia aprofunda-tan hodi husu kontinua evita halibur malu, liu ema na’in lima no nafatin fó distánsia ba malu no halo ijiene ba ida-idak nia-an hodi fase liman ho sabaun rutina atu nune’e bele prevene-an hosi propagasaun COVID-19.

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór       : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here