Fusionariu Saneamentu Distritu Dili hamos no raut hela foer.Imajen/Antonio Goncalves

DILI, 03 abril 2020 (TATOLI)–Xefe Departamentu Saneamentu Munisípiu Dili, Domingos Soriano hateten, iha situasaun Estadu Emerjénsia parte saneamentu kontinua hala’o nia serbisu iha dalan públiku sira hodi dasa-rai no suru-fo’er.

“Ami-nia ekipa husi saneamentu Munisípiu Dili laiha estadu emerjénsia. Tanba, ami loron-loron sempre hamoos dalan públiku, suru-fo’er, soe-fo’er, lere-duut no inklui ekipa balun serbisu iha lixeira Tibar,” dehan Xefe Departamentu Saneamentu Munisípiu Dili, Domingos Soriano, ba Agência TATOLI liuhusi telefone, ohin.

Nia hatutan, bainhira Xefe Estadu dekreta Estadu Emerjénsia iha loron 28 marsu 2020, iha situasaun emerjénsia nia-laran saneamentu iha ekipa lima (5) hanesan ekipa rekolla lixu, ekipa dasa-rai iha estrada públiku, ekipa ba monitorizasaun no seluk mak halo manutensun ba lixeira Tibar nafatin halo knaar hanesan baibain.

Fusionáriu Saneamentu Distritu Dili hamoos no raut hela fo’er. Imajen Tatoli/António Gonçalves

“Ekipa halo limpeza ka dasa estrada públiku hamutuk ema na’in-135. Maibé, ekipa rekolla lixu iha kareta 50 ne’e, ami fó fiar ba kompañia tolu (3) mak responsabililiza hodi hala’o knaar ne’e. Kompañia sira ne’e, ida mak toma konta iha Postu Administrativu Dom Aleixo nian, Postu Administrativu Nain-Feto ho kompañia ida iha Postu Administrativu Vera Cruz. Sira-ne’e mak durante ne’e responde ba rekolla lixu no soe lixu,” nia esplika.

Oinsá ho ekipamentu prevensaun ba ekipa saneamentu sira atu proteje-an hosi COVID-19, Xefe Deparatementu Saneamentu ne’e hatán, sira iha rasik ona ekipamentu sira-ne’e hanesan luvas no máskara ne’ebé sufisiente ona ba sira-nia ekipa hodi hala’o serbisu iha terenu no bele augenta ba fulan ne’e.

“Ami tauk mak pandemia COVID-19 sei kontinua bá fulan oin no laiha mudansa husi moras refere, entaun ami mós susar tebes ba ekipamentu prevensaun hanesan luvas no máskara,” nia informa.

Nia haktuir, ba kompañia tolu ne’e parte saneamentu la fó ekipamentu prevensaun ba sira tanba sira uluk manán konkursu. Entaun, nia dehan, kompañia mak responsabiliza hodi aranja ekipamentu prevensaun ne’e ba ema sira ne’ebé mak serbisu ba parte rekolla fo’er sira iha sidade Dili nian.

Aleinde ida ne’e, nia dehan, subsídiu ba ekipa saneamentu sira la’o normál hela maibé kona-ba osan estadu emerjénsia nian ba ekipa saneamentu nian mak nia parte ladún hatene.

Jornalista : Osória Marques

Editór      : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here