Ekipamentu pezadu husi empreza Montana Di'ak suru taho-teen iha estrada Bidau. Imajen TATOLI/Maria Auxiliadora.

DILI, 23 marsu 2020 (TATOLI)–Xefe Departamentu Saneamentu Munisípiu Dili, Domingos dos Santos Soriano hateten, depois inundasaun semana kotuk ekipa saneamentu seidauk raut foer hodi fakar iha Tibar maibé saneamentu só rekolla no tau hamutuk iha fatin ida.

“Ami foin mak halibur foer iha fatin ida maibé ami seidauk bele suru no soe tanba taho-teen ne’e. Só ekipamentu pezadu mak bele suru,” dehan Xefe Departamentu Saneamentu Munisípiu Dili, Domingos dos Santos Soriano, ba Ajénsia TATOLI iha nia knar fatin, ohin.

Relasiona ho tahu-teen ne’e, nia dehan,  Ministériu Obras Públika (MOP) kontrata kompania balun ne’ebé durante ne’e rekolla foer no tahu-teen ne’ebé tau hamutuk iha fatin Santa Cruz, Lecidere, Taibesi no Bidau.

“Foer no tahu-teen hirak ne’e parte kompañia ba fakar iha Lita Store oin tanba dehan ho tahu-teen ne’ebé husik fakar besik de’it iha ne’e,” nia dehan.

Tanba ne’e, nia esplika, parte saneamentu nia serbisu iha semana kotuk ne’e, lori kareta tanki bee nian hodi rega taho-teen iha dalan públiku ne’ebé mak kompañia sira hamoos ne’e.

“Ami husi saneamentu durante ne’e lori kareta tanki bee-nian hodi rega taho-dodok iha estarda públiku nian ne’ebé kompañia sira hamoos ne’ebé mak afeta husi inundasaun,” xefe ne’e informa.

Notísia Relevante: Ekipamentu Pezadu Rua Apoia Komunidade Hamoos Taho iha Estrada Bidau

Jornalista : Osória Marques

Editór      : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here