Imajen Tatoli/Osória Marques

DILI, 20 marsu 2020 (TATOLI)–Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN) ho nia ekipa iha inisiativa hodi vizita vítima afetada inundasaun sira iha Suku Lahane Osidentál, Postu Administrativu Na’in Feto, Muniíipiu Dili hodi fó apoiu emerjénsia ba sira.

Tuir Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral hateten, ekipa parlamentu nasional mai halo levantementu ba fatin Lahane Osidental tanba fatin ne’e seidauk hetan ajudu ruma.

“Tanba seidauk hetan ajuda ruma mak ami hanoin atu lori apoiu ruma ba imi. Maibé la’ós ami mai atu hasai hotu imi-nia sofrementu sira maibé hanesan atu kontribui uitoan para bele hakmaan imi-nia terus,” Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, informa ba jornlista sira iha Sede Suku Lahane Osidentál, sesta ne’e.

Prezidente Arão husu ba hotu-hotu nia pasiénsia no hein katak Governu foun sei mai bele aprova orsamentu nune’e bele normaliza fali situasaun.

“Parlamentu Nasionál husu ba ita hotu nia pasiénsia atu simu buat ne’ebé akotese mai ita no labele lakon esperansa maibé esforsu hodi moris. Tanba ita hatene katak agora ita sei uza osan duodésimu ninian no ita hein katak sei iha Governu ida atu nune’e bele aprova orsamentu foun ida hodi bele normaliza fali no bele rezolve buat balun,” nia dehan.

Entretantu, Segundu Vise Prezidente Parlamentu Nasionál, Luis Roberto hateten, PN foti inisiativa ida hodi fó kontribuisaun hanesan solidaridade ida ba komunidade sira iha Lahane Osidental.

“Ami Parlamentu Nasionál iha inisiativa ida hodi fó kontribuisaun ba ita-nia komunidade sira iha ne’e, tanba sira mós afeta ba dezastre. Hahan ne’ebé ami fó ba sira mak supermie, shampoo, sabaun no seluk tan,” nia dehan.

Relasiona ho inundasaun ne’e, nia dehan, PN planu primeiru mak atu haree ba foti bee-moos tanba iha loron 13 marsu liu bá kanu bee-moos barak mak hetan estraga no tohar, nune’e komunidade sira la asesu ba bee-moos.

“Parlamentu foti inisiativa ida hodi bele kria orsamentu maske governu sei uza osan duod simu maibé parlamentu agora tane ona oinsa hanoin atu kria orsamentu foun ruma hodi bele atende ba ita-nia komunidde sira ne’ebé mak enfrenta inundasaun liuliu ba sira ne’ebé mak uma at tot ál,” nia hatutan.

Jornalista : Osoria Marques

Editór      : Cancio Ximeenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here