Kondisaun Eskola 05 Maiu ne’ebé hetan estragu tanba inundasaun ne’ebé akontese iha loron 13 marsu 2020. Imajen TATOLI/António Gonçalves

DILI, 18 marsu 2020 (TATOLI)-Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), ohin aprezenta ona proposta orsamentu hamutuk millaun $ 1.6 ba Konsellu Ministru hodi hetan aprovasaun atu nune’e bele fó apoiu ba eskola 11 ne’ebé maka afetadu ba inundasaun iha Dili foinlalais ne’e.

Proposta ne’e aprezenta direta hosi Ministra Edukasaun, Dulce de Jesus Soares ba Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak ho estrutura Governu da-ualu iha reuniaun KM, kuarta (18/03/2020).

Notísia Relevante :Inundasaun Estraga Eskola Tolu iha Dili

Diretór Nasionál Asaun Sosiál Eskolár (DNASE), Belchior Guerra hateten proposta Orsamentu Emerjénsia Millaun $1.6 hodi apoiu ba funsionamentu eskola 11 ne’ebé iha sesta (13/03/2020) hetan estragus hosi Inundasaun.

“Ita halo ona estimasaun ho totál orsamentu ne’ebé iha hodi responde ba eskola 11 ne’ebé afetadu husi inundasaun dezastre naturál. Ita aprezenta ona ba Ministra Edukasaun no oras ne’e sei iha hela faze deskusaun iha enkontru Konsellu Ministru,” dehan, Diretór Belchior ba jornalista sira iha salaun Ian Martin, MEJD Villa-Verde Dili, kuarta (18/03/2020).

Notísia Relevante :Prosesu Aprendizajen iha Eskola 5 Maiu Becora Paradu

Nia parte aprezenta proposta orsamentu ne’e tanba osan duodesimu la koresponde atu fó apoiu ba eskola 11 ne’e.

Notísia Relevante :MEJD Koloka Funsionáriu Hamoos Eskola Afetadu ba Inundasaun

Eskola afetadu 11 ne’e maka Eskola Ensinu Sekundáriu 04 Setembru UNAMET, Eskola Ensinu Sekundáriu 5 de Maiu Becora, Eskola Ensinu Sekundáriu Tékniku Vokasionál 28 de Novembru Becora, Eskola Ensinu Báziku Filiál Akanunu Hera, Eskola Ensinu Báziku Sentrál Bidau Akadiruhun, Eskola Portuguesa Rui Cinaty, Eskola Enisnu Báziku Filiál Camea Raihun, Eskola Ensinu Báziku Filiál Tuana Laran, Eskola Internasional Villa-Verde, Ensinu Sekundáriu Privadu Amigo de Jesus, no Eskola Pre Eskolár Esperansa Likintai Dili.

Jornalista : Tomé Amado

Editór       : Agapito dos Santos

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here