DILI, 17 marsu 2020 (TATOLI)-Kongresu Nasionál Liga Futeból Amadora (LFA) tinan 2020 sei adia ba loron 25 fulan-abríl hodi hein públiku no klube sira atu submete sira-nia lista kandidatura hodi kandidata aan atu sai Prezidente LFA ba periódu 2020-2024.

Membru Tékníku Preparasaun ba kongresu LFA,  Octaviano da Conceição hateten, desizaun adia kongresu ne’e liuhosi reuniaun ne’ebé hala’o hosi Prezidente LFA, Nilton Gusmão ho membru ezekutivu sira iha segunda (13/03/2020).

Tuir loloos kongresu ne’e realiza iha loron 21 fulan-marsu 2020 maibé kandidatu na’in atuál Prezidente LFA, Nilton Gusmão maka foin hatama ninia kandidatura tanba kandidata direta hosi Fundadór LFA sira.

“Lolos ne’e kongresu halao 21 marsu agora maibé kandidatu sira ne’ebé priense formulariu kandidatura fó sai ona ba klube no públiku hotu to’o agora foin mak iha de’it kandidatu ema na’in ida ne’ebé kandidata hosi fundadór sira klube sira laiha, ho nune’e mak orgaun ezekutivu liu hosi Prezidente Nilton Gusmâo deside kongresu adia fulan ida ba oin tan,”dehan, Octaviano da Conceição, iha konferénsia imprensa iha edifísiu LFA, Bairo Formosa, tersa (17/03/2020).

Tanba ne’e, Ezekutivu LFA re-anunsia ba klube sira atu submete sira-ninia kandidatu hodi kompete iha kargu Prezidente LFA.

“Situasaun sira hanesan ne’e atu lori ita ba realiza kongresu ida ne’ebé mak adverse ema hotu nia partisipasaun iha kongresu ne’ebé demokratiku,” nia dehan.

Bainhira  klube sira la submete kandidatura maka LFA sei avansa ho kandidatu úniku  Nilton Gusmão.

Entretantu, Mandatu Prezidente Sesante Nilton Gusmão asume ona kargu nu’udar Prezidente LFA hahu 2015 to’o agora.

Jornalista  : Hortencio Sanchez

Editór        : Agapito dos Santos

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here