Xefe Suku Uabubu, Joanico Maria Alves da Cruz, hamutuk ho nia estrutura hasai foto hamutuk ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo. Imajen Mídia PR

DILI 17 marsu 2020 (TATOLI)–Oras ne’e daudaun, komunidade iha Suku Uabubu, Postu Administrativu Ossu, Munisípiu Viqueque, prepara plaka istórika ne’ebé atu harii iha suku ne’e, liuliu iha Zona Gerilia. 

Asuntu ne’e, fó-sai husi Xefe Suku Uabubu, Joanico Maria Alves da Cruz, hafoin hamutuk ho ekipa konvida Xefe Estadu Francisco Guterres Lú Olo, atu asina no halo inaugurasaun ba Plaka ne’e, iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru Pité, Dili, tersa ne’e.

“Ami hakarak konvida Prezidente Repúblika atu asina plaka ne’ebé maka ami prepara, no tau iha ami-nia suku, hanesan fatin istóriku, hanesan mós fatin memoriál suku ninian. Plaka istórika ne’e kona-ba fatin rezisténsia ninian. Ita hatene katak, durante funu tinan 24 nia laran, iha fatin barak, ida-idak iha nia fatin rezisténsia, suku ida-idak iha ninia fatin rezisténsia. Tanba ne’e maka Suku Uabubu hamosu inisiativa oinsá bele haburas filafali fatin ida-ne’e ho kuda ai-oan, katak, iha ami nia fatin ne’e hanesan mós Zona Gerilia”, Xefe Suku Joanico esplika.

Xefe Suku ne’e mós hakarak atu Prezidente Repúblika asina Plaka ne’e , iha okaziaun lansamentu kuda ai-oan iha fulan-abríl, tanba oras ne’e daudaun fatin ne’e mós molik tebes, laiha ai-hún ruma.

“Antes ne’e ita-nia Komandante Brigadeiru Jenerál Falur Rate Laek ho Brigadeiru Jenerál Sabica, inklui komandante Maubuti, mak subar iha ne’ebá. Momentu ne’ebá harii kaixa ida iha fatin ne’e, naran Kaixa Hali-lulik. Tanba ne’e mak ami hakarak atu tau duni Plaka ne’e, hodi hanoin nafatin fatin ne’e hanesan mós fatin gerilia”, nia konta tuir.

Kona-ba plaka ne’e, autoridade no komunidade sei hein resposta husi Prezidente Repúblika, tanba oras ne’e daudaun komunidade mós sei iha hela prosesu hakerek (ukir).

Plaka nee rasik, komunidade hamutuk ho veteranu husi suku ne’e mak tau hamutuk osan hodi harii, nu’udár kontribuisaun husi komunidade.

Suku Uabubu ninia aldeia sira mak hanesan, Aldeia Sibori, Lekibuti, Laritame, Wailia, Bua Nurak no Dauburbaha.

Jornalista: Cipriano Colo

Editór: Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here