ESKOLA-Kondisaun eskola sekundária 5 de Maiu, bainhira udan boot monu rai iha sesta, (13-3-2020). Imajen Maria Auxiliadora

DILI, 16 marsu  2020 (TATOLI)–Estudante Sekundária Públika 5 de Maiu Becora hamutuk ema na’in 2017 tenke adia sira-nia prosesu aprendizajen durante semana ida relasiona ho kazu inundasaun ne’ebé akontese iha sesta(13/03/2020) hodi sobu sala haat hosi edifísiu eskola públika ne’e.

“Ita iha sala sia mak afetadu maibé iha sala haat mak grave no totalmente ita labele uza tan ona,”relata Diretór Eskola 5 de Maiu Becora, Manuel Verdial ba Agência TATOLI, iha ninia servisu fatin Becora Dili, segunda (16/03/2020).

Nia dehan, alende sala haat ne’e, inundasaun mós konsege estraga ekipamentu aprendijazen hanesan karteira no seluktan.

Notísia Relevante :Lalubur, Bee-Mota Sobu Moru EESJ 5 de Maio Becora

“Tahu sira ne’e belit los entaun presiza tempu semana ida atu hetan fali prosesu ensinu aprendijazen ba labarik sira,”tenik Dirijente Eskola Públika ne’e.

Hahú segunda ohin, profesór, estudante sira inklui ekipa tékniku hosi Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) hala’o ona limpeza hodi hamoos  fo’er no tahu ne’ebé naklekar iha sala aprendijazen nomos areadór eskola públika refere.

Notísia Relevante :Inundasaun Estraga Eskola Tolu iha Dili

Solusaun ida atu garante hikas funsionamentu aprendijazen ba estudante sira, Dirijente eskola ne’e dehan  nia parte tenke oferese sala biblioteka no profesór sira nian ba estudante sira atu estuda.

“Sala biblioteka nia ita sei fahe ba sala rua, ita sei fahe iha klaran atu estudante sira bele uza , agora profesór sira,  ita sei haree mekanismu seluk hodi koloka fali sira,”katak Manuel Verdial.

Tuir Nia prosesu aprendijazen sei funsiona hikas hafoin finaliza atividade limpeza ne’e durante semana ida ne’e.

“Husu ba estudante sira ne’ebé mak hela besik iha área Taibesi no Becora atu nafatin mai fó apoiu hodi halo limpeza ba eskola ne’e hodi rekopera hikas situasaun emerjénsia ne’ebé eskola ne’e infrenta,”nia akresenta.

Jornalista  : Tomé Amado

Editór        : Agapito dos Santos

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here