Amu Bispu sira hosi Dioseze Dili, Baukau no Maliana, ohin hasoru Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, iha Palásiu Governu. Foto António Goncalves

DILI, 14 marsu 2020 (TATOLI)–Igreja Timor-Leste liuhusi Conferência Episcopál Timorense (CET), deside ona regra própria hodi konvida sarani sira atu halo tuir no hanesan meiu ba prevensaun Coronavirus (COVID-19).

Regra prevensaun ne’e, Conferência Episcopál Timorense fó sai liuhosi Komunikadu Pastorál, iha loron 13 fulan Marsu 2020 iha rua 12 Novembru, Balide, Dili, Timor-Leste.

Iha Komunikadu hateten, moras Coronavirus pasa liuhosi kontaktu isín-nian, biar ita iha Timor-Leste seidauk hetan kazu konfirmadu maibé husu ba povu tomak atu Kalma nafatin no di’ak liu halo prevensaun.

“Tinan ida ne’e, Igreja Timor-Leste hamutuk ho Amo Papa, ne’ebé halo mós nia prevensaun ba moras ne’e, konvida ita atu halo tuir rekomendasaun Organizasaun Mundial Saúde no mós pesoál saúde ita-nian, atu Fase liman beibeik, kuidadu fatin moos, fani no mear tenke taka ibun, evita atu kontaktu ho ema seluk, evita atu la bele kontaktu ho animal fuik, membru familia sira ne’ebé foin fila husi rai liur mai, evita atu halo kedas kontaktu fízika hanesan kaer liman, rei malu, hakuak malu,” Komunikadu Pastorál ne’e haktuir.

Razaun Bispu sira fó sai regra ne’e, tanba Uma Kreda iha selebrasaun sira halibur ema barak no Kreda sai fatin ne’ebé ema barak ba.

“Maski moras ida ne’e seidauk hada’et, Kreda Timor akonsella prevensaun balun durante selebrasaun sira Uma Kreda Nian mak hanesan, Liman la bele kona aguventa fatin ne’ebé tau iha uma Kreda nia odamatan, evita rei estatua sira ne’ebé mak iha Uma Kreda laran, Lalika kaer liman bainhira fó pás ba malu, simu deit komuñaun iha liman. Evita hola bensaun ka rei liman, Igreja fó Konsellu ba sira ne’ebé mak moras, Isín fraku, atu lalika mai misa no reza de’it iha Uma,” haktuir tan husi Komunikadu ne’e.

Moras Corona nu’udár moras foun ida ne’ebé perigu ba vida ne’ebé da’et ba mundu tomak (epidemia mundiál) no nasaun lubuk ida mak halo prevensaun ba moras ida ne’e.

Biar mundu tomak no povu Timor mós liu hela husi prova ida ne’e, maibé, Nai Maromak sei la taka matan ba timoroan sira-nia harohan.

“Needuni husu Ita atu reza, hanesan salmista dehan, “Rahun diak ba sira ne’ebé tau fiar iha Maromak (Salmo, 40,4),” kmonunikadu ne’e hateten.

Komunikadu ne’e fó sai iha loron 13 fulan marsu tinan 2020, asina husi Prezidente CET no Bispu Maliana Dom Norberto do Amaral, Arsebispu Dili no Pro Prezidente CET Dom Virgilio do Carmo da Silva, SDB, Sekretariu Jerál CET no Bispu Baucau Dom Basilio do Nascimento.

Jornalista : Cipriano Colo

Editór      : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here