DILI, 14 marsu 2020 (TATOLI)–Horisehik, sesta (13/3/2010,  maizumenus tuku 15:30, iha kapitál Dili kuaze udan-boot to’o oras haat (4) nia laran hamosu inundasaun no bee tama komunidade nia uma, mota lori ema no sobu komunidade nia uma no sasan.

Tuir Xefe Suku Camea, Postu Administrativu Cristu Rei, Munisípiu Dili, Matos da Costa informa, ba Ajénsia TATOLI liuhosi telefone katak komunidade iha aldeia haat hetan estragus husi udan boot horisehik.

“Ami-nia suku Camea iha aldeia haat mak bee tama ba komunidade nia uma-laran no estraga sasan barak. To’o agora ami laiha ekipamentu pezadu ne’ebé bele ajuda komunidade afetadu sira hodi hamoos taho dodok iha sira-nia uma-laran,”  dehan Xefe suku Camea, sábadu 914/3/2020).

Nia informa, aldeia haat ne’e mak Ailok-laran, Ailele-hun, Lasees no suku-laran mak hetan afetadu tanba laiha kanalizasaun ka bee-dalan ba mota nian.

“Komunidade parte aldeia haat ne’e bee tama uma no estraga sasan tanba laiha kanalizasaun bee ba mota nian entaun bainhira udan, susar ba ita-nia nia komunidade sira hela iha ne’ebá,” Xefe Suku hateten.

To’o agora komunidade sira hamoos no hasai foer no tahu-teen iha uma laran no dalan Sira.

“Ami atu husu ajuda ba Governu maibé ita hotu hatene katak Governu mós osan laiha no Dili kuaze udan boot no estraga sasan hotu ne’ebé defisil ba sira atu atende uluk ida ne’ebé,” nia esplika.

Aleinde ida ne’e, eskola primária ida iha ailok-laran mós hetan estragus husi udan boot horiseik no fasilidade mós at hotu.

Notísia Reelevante: Ekipamentu Pezadu Rua Apoia Komunidade Hamoos Taho iha Estrada Bidau

Jornalista : Osória Marques

Editór       : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here