Sekretária Jerál Parlamentu Nasionál, Cedelizia Faria dos Santos. Imajen Mídia UNESCO.

DILI, 21 janeiru 2020 (TATOLI)—Dotasaun Orsamentu Temporáriu (DOT) ba Parlamentu Nasionál (PN) iha fulan-fevereiru nian hamutuk $1,241,928.00.

Hosi totál orsamentu $1,241,928 kompostu hosi saláriu no vensimentu $484,484.00, bens no serbisu $662,527.00, transferénsia públika $78,667.00 no kapitál dezenvolvimentu $16,250.00.

“Ba fulan-fevereiru nian ami hetan $1,241,928. Ne’e kobre ba kategoria saláriu no vensimentu, bens no serbisu, kapitál dezenvolvimentu no transferénsia públika. Ba kapitál menór Parlamentu laiha”, Sektretária Jerál Parlamentu Nasionál, Cedelizia Faria dos Santos, ba jornalista sira, iha nia knaar fatin, Sekretariadu Parlamentu Nasionál, sesta ne’e.

Nia esplika, hosi kategoria bens no serbisu kobre viajen lokál hanesan atividade fiskalizasaun iha territóriu nasionál.

“Iha mós deputadu sira-nia viajen ba estranjeiru no mós orsamentu formasaun ba deputadu sira. Aleinde ne’e, orsamentu ne’e ba manutensaun karreta, selu eletrisidade, ba mós formasaun ba funsionáriu sira no semináriu”, nia esplika.

Nia dehan, oras ne’e Komisaun Espeliazada sira-nia pedidu kona-ba viajen lokál hahú tama no pedidu hosi rekursu umanu kona-ba formasaun iha rai-laran.

Nune’e mós, iha fulan-fevereiru sei lori estudante sira iha Dili laran vizita Parlamentu hodi koñese di’akliu funsionamentu órgaun soberanu ida-ne’e nian.

Sekretária Jerál PN ne’e hateten, orsamentu duodésimu hosi fulan-janeiru no fevereiru laiha mudansa.

Hosi totál orsamentu $1,241,928 ne’e, Parlamentu Nasionál hetan $540,227.00, Gabinete Prezidente Parlamentu hetan $51,864.00, Bankada Parlamentár sira hetan $78,667.00.

Hosi orsamentu $78,667.00 koloka ba Bankada Parlamentár FRETILIN, CNRT, PLP, PD, KHUNTO, UDT/FM no PUDD.

Nia dehan, hosi orsamenu $78,667.00 transfere ba bankada Parlamentár hirak-ne’e bazeia ba proporsionalidade. Se mak hetan kadera barak liu nia hetan subvensaun barak liu no bankada ne’ebé ki’ik hetan subvensaun bazeia ba persentajen.

Purtantu, Komisaun Espesializada sira mak hanesan Komisaun A (trata asuntu Justisa no Konstitusionál) hetan $12,913.00, Komisaun B (Negósiu Estranjeiru, Defeza no Seguransa) hetan $13,799.00, Komisaun C (Finansa Públika) hetan 15,153.00, Komisaun D (Ekonomia no Dezenvolvimentu hetan $11,108.00.

Nune’e mós, Komisaun E (Infraestrutura) hetan $15,172.00, Komisaun F (Saúde, Seguransa Sosiál no Igualdade Jéneru) hetan $12,606.00 no Komisaun G (Edukasaun, Juventude, Kultura no Sidadaia hetan $15,248.00.

Hosi parte Konsellu Fiskalizasaun Sistema Nasionál Intelijénsia Timor-Leste hetan $5,791.00, Grupu Feto Parlamentár Timor-Leste hetan $3,912.00, Gabinete Sekretáriu-Jerál Parlamentu hetan $7,394.00, Gabinete Auditoria Interna $4,429.00, Diresaun Jestaun Finanseira $133,599.00, Diresaun Rekursu Umanu no Formasaun hetan $256,689.00, Diresaun Apoiu Parlamentár $9,757.00, Diresaun Komunikasaun $17,149.00.

Ba Divizaun Planeamentu, Monitorizasaun no Avaliasaun hetan $1,192.00, Divizaun Protokolu hetan $1,910.00, Organizasaun Globál Parlamentár Kontra Korrupsaun hetan $7,725, Sentru Promosaun Igualdade Jéneru hetan $1,717.00, Gabinete Estudu Estratéjiku no Jurídiku hetan $2,004.00, Gabinete Relasaun Internasionál no Kooperasaun hetan $727.000 no Konsellu Konsultivu Fundu Petrolíferu hetan $21,178.00.

Iha parte seluk, Sekretária Jerál PN ne’e fó-sai katak ezekusaun DOT iha fulan-janeiru nian atinje de’it pursentu 58.

“Ezekusaun atuál inklui obrigasaun ita foin gasta de’it %58 tanba ita simu pakote ne’e tarde liu kuaze segunda semana tiha ona entaun ita ezekuta natón de’it, liuliu iha bens no serbisu nian, tanba ne’e mak janeiru no fevereiru totál orsamentu hanesan de’it, laiha mudansa”, nia haktuir.

Nia hatutan, iha fulan-janeiru vizita estranjeiru hosi sekretariadu nian hanesan bá haree ospitál no deputadu balun mak bá, maibé paga de’it %20 tanba komisaun organizadora mak selu hotu kustu.

Nune’e mós oferese formasaun ba funsionáriu sira no manutensaun karreta deputadu sira-nian mak boot liu, karreta operasionál, kombustível no internet.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here