Estudante no profesór hasai foto hamutuk, iha ámbitu komemorasaun loron mundiál ba labarik. Imajen: Felicidade Ximenes

DILI, 11 Fevereiru 2020(TATOLI)-Diretór Eskola Ensinu Báziku Sentrál (EBC), Esperança da Pátria, João Perreira, regra ka regulamente ne’ebé eskola ne’e hasai hodi fó sansaun ba estudante sira ne’ebé falta hodi selu multa $1 fó impaktu pozitivu ba estudante no ambiente eskola.

Nia hatutan,  akordu ida ne’e hetan konkordánsia husi profesór hamutuk ho estudante nia inan-aman sira ne’ebé deside katak kada estudante ida ne’ebé maka la tama eskola ka falta sei simu sansaun selu $1 ne’e, parte eskola bele konstroi fali moru eskola nian no sala-de-aula balun.

“Osan $1 ne’e maka tau hamutuk ho osan konsesaun eskola nian hodi uza ba konstroi fila fali moru eskola nian, hadi’a sala-de-aula balun nune’e mós sosa lixeiru hodi hatuur iha fatin sira eskola nian,” João Perreira dehan  ba Agência TATOLI iha nia knar fatin, ohin.

Tanba, nia dehan, Eskola Esperança da Pátria nia regra no regulamentu fó impaktu pozitivu ba estudante sira no ba ambiente eskola rasik,” nia informa.

Diretór eskola ne’e haktuir, eskola ne’e sai diferente no mós tanba liuhusi unidade profesór sira nune’e mós regulamentu ne’ebé eskola ne’e rasik implementa maka hodi konstroi eskola ida ho konstrusaun kapós no moos.

“Uluk liu moru eskola seidauk iha estudante sira mai tarde bebeik no mai hamriik de’it iha li’ur. Ho ida ne’e maka ami hanoin ideia ida oinsá atu eskola ne’e sai di’ak liu no estudante sira labele tarde no labele hamriik iha li’ur ne’ebá. Ita presiza kria regra no regulamentu rigorozu ida,” nia dehan.

La’ós ne’e de’it, nia hateten, eskola refere nu’udar fatin hodi eduka estudante sira sai estudante ne’ebé di’ak no edukadu tanba ne’e estudante sira tenke hatais farda tenke tuir estudante ne’ebé moos no iha responsabilidade.

“Iha ne’e laiha estudante mane maka husik fuuk bo’ot ka koi fuk modelu oin-oin. Ba estudante feto, la pinta liman-kukun ka ain-kukun. Tanba ida ne’e eskola no mai para atu eduka estudante sai duni estudante edukadu. Tanba ne’e, estudante sira mai karik tenke hatais hanesan eskola oan duni,” tenik diretór ne’e.

Regulamentu ne’e implementa, nia esplika, iha mudansa pozitivu signifikante tebes ne’ebé estudante sira mai tarde menus ona no hatais moos tuir eskola oan ida.

“Moru sira ne’ebé hakerek arbiru mós laiha ona. Tanba, se estudante ida maka hakerek ka risku parede, nia sei hetan sansaun hodi hamoos fila fali kedas,” dehan diretór eskola ne’e.

Nia esplika, ai-tahan ka lixu ruma ne’ebé monu la’ós de’it estudante maka atu hili maibé profesór mós hamoos no hili, hafoin haruka estudante sira hodi kaer serbisu.

Nia informa, ho asaun hirak ne’e mak halo sira-nia eskola ne’e moos no diferente hosi eskola seluk iha Dili laran. Tanba, nia fó razaun, profesór sira iha unidade metin hodi harii eskola ida ne’e ho di’ak no moos.

Ho ida ne’e, nia haklaken, eskola refere hetan mós apresiasaun hosi Governu Timor-Leste liuhusi Ministra Edukasaun Dulce de Jesus Soares bainhira halo nia vizita serbisu ba eskola refere.

“Bainhira Ministra Edukasaun Dulce de Jesus Soares halo Vizita mai ami-nia eskola, ministra rasik hateten katak eskola ne’e moos tebes no nia rasik sente hanesan vizita eskola iha rai li’ur ida,” nia haklaken.

Notísia relevante:EBC Esperansa da Pátria Modelu ba Programa Eskola Verde iha Timor-Leste

Jornalista : Nelia Borges

Editór        : Rafy Belo

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here