Sesaun plenária Parlamentu Nasionál. Imajen/Tatoli

DILI, 10 fevereiru 2020 (TATOLI) – Parlamentu Nasionál (PN) aprova votu kongratulasaun ba Organizasaun Nasaun Unida ba Edukasaun, Siénsia no Kultura (UNESCO-sigla inglés), ne’ebé institui ona loron 5 maiu hanesan loron Mundiál ba Lian Portugés.

UNESCO hasai desizaun ba loron ne’e hanesan loron Mundiál ba Lian Portugés iha loron 25 novembru 2019 liubá, nune’e iha loron 10 fevereiru 2020, Parlamentu aprova votu kongratulasaun ho rezultadu votu a-favór 50, laiha kontra no abstesaun.

Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, hateten votu ne’e hanesan kongratulasaun ba UNESCO ne’ebé deside ona loron 5 maiu sai hanesan loron Mundiál ba Lian Portugés nian.

“Votu kongratulasaun aprovadu ho unanimidade”, Arão Noé deklara iha plenária PN, segunda ne’e.

Proponente ba votu kongratulasaun, Deputadu Bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco, argumenta Lian Portugés hanesan lian ofisiál, hanesan mós Tetun, nune’e desizaun ne’ebé UNESCO hasai iha 25 novembru 2019 iha París hodi proklama hanesan orgullu boot ida ba Timor-Leste.

“Atu informa mós iha plenária katak iha 2009, Komunidade País Lian Portugés (CPLP-sigla portugés) institui tiha ona 5 maiu hanesan Loron ba Lian Portugés iha CPLP, tanba ne’e ami sente katak Timor-Leste ne’ebé adota Lian Portugés iha devér ida atu kongratula ba desizaun ne’ebé UNESCO hasai ona”, dehan Deputadu Branco.

Nune’e mós, proponente Deputada Bankada CNRT, Maria Fernanda Lay, reforsa tan katak hanesan membru parlamentár fó apoiu tomak ba desizaun ne’e.

“Hanesan país ne’ebé uza Lian Portugés hanesan língua nasionál, ha’u hanoin iha vantajen tebes ba ita bainhira espansaun lian ne’e sai globál mak ita sei ba ne’ebé de’it, ita la hatene inglés maibé ita hatene portugés mós ita bele intervein iha fórum sira-ne’e hotu. Ida-ne’e maka sai orgullu ba Timor-Leste hanesan parte nasaun CPLP nian”, dehan Deputada Maria Fernanda Lay.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here