Diretor,Serve

DILI, 07 fevereiru 2020 (TATOLI) – Diretór Ezekutiva Servisu Rejistrasaun no Verifikasaun Emprezariál (SERVE), Florêncio Sanches, hatete aviaun Batik Air  tenke kumpre uluk dekretu lei tolu hafoin halo atividade operasaun.

“Ha’u hateten katak kuandu empreza aviasaun sira ne’ebé maka la kumpre dekretu lei tolu sei labele halo operasaun iha Timor-Leste, hanesan aviaun Batik Air ne’ebé maka tuir planu sei semo iha 15 fevereiru”, Florêncio Sanches ba Ajénsia TATOLI, iha Palm Business, Hudi-Laran, kinta ne’e.

Dekretu lei hirak ne’e maka lei númeru 16/2017, ko’alia kona-ba rejistu komersiál, lei númeru 10/2017, sobre sosiedade komersiál no dekretu lei númeru 34/2016, kona-ba ezerse atividade ekonómika.

Dekretu lei númeru 16/2017, kona-ba rejistu komersiál katak entidade ne’ebé maka halo atividade komersiál iha territóriu Timor-Leste tenke rejistu atividade ekonómika, bainhira laiha maka dekretu ne’e sei fó biban ba empreza atu selu multa rihun lima.

Nune’e, mós dekretu lei 10/2017, kona-ba sosiedade komersiál, ida ne’e oinsá ema atu harii nian firma (kompañia) ida iha territóriu tomak, nia tenke hili hodi rejistu nia Kompañia Unipessoal, ka Lda no seluk tan, inklui dekretu lei 34/2016, kona-ba ezerse atividade ekonómika bainhira empreza harii ona.

Notísia relevante : AACTL Seidauk Aprova Pedidu Batik Air Halo Operasaun iha Timor-Leste

Jornalista : Natalino Costa

Editora : Maria Auxiliadora  

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here