Mesquita An-Nur Dili. Imajen/Google

DILI, 05 fevereiru 2020 (TATOLI)-Autoridade Munisípiu Dili (AMD) husu ba abitante hotu ne’ebé horik iha Suku Kampu Alor atu kontribui asegura ambiente moos iha arredores Mesquita An-Nur nian hodi prezerva nafatin Mesquita hanesan fatin sagradu.

Notísia Relevante : Sobu Baraka Kampu Alor, Povu La Kontente ho Prezidente Autoridade

“Ema hotu tenke respeita malu tanba ita-nia nasaun ida ne’e adota multi relijiaun nune’e ita nia komunidade Musulmanu nia Mesquita iha Kampu Alor,  ita hotu  tenke konsidera hanesan fatin sagradu,” hateten Adjuntu Prezidente autoridade Munisípiu Dili, José Filipe Ximenes Smith, ba Ajénsia TATOLI, ohin, iha nia servisu fatin, Matadouru, Dili.

Nia hateten, arredores Mesquita An’Nur nian mós la bele akontese engarrafamentu atu bele fasilita  maluk Musulmanu sira hala’o sira nia ritual relijiozu tuir sira nia fiar no sira nia fé.

Ba espasu sira iha estrada ninin ba Mesquita An-Nur nian,  José Smith hateten, Munisípiu Dili iha ona planu atu estabelese estasionamentu no harii jardín hodi hamatak no haburas ambiente Mesquita An’Nur nian.

“Ami hanoin ona atu tau planu ida ba Kampu Alor hodi implementa tan estasionamentu no jardín iha fatin refere, maibé ita seidauk iha kbiit finanseira atu ajuda implementa planu nee,” José Smith hateten.

Notísia Relevante : Sobu Baraka Kampu Alor, Governu La Fó Indemnizasaun Tanba Okupa Rai Estadu

Jornalista  : Osória Marques

Editór        : Francisco Simões

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here