Inspetór Jerál Traballu, Rofino Lopes dos Reis. Imajen TATOLI/Antónia Gusmão

DILI, 04 fevereiru 2020 (TATOLI) – Relatóriu hosi Inspesaun Jerál Traballu (IJT) hatudu katak traballadór timoroan hamutuk na’in-haat maka mate iha 2019, tanba hetan asidente iha serbisu fatin.

Inspetór Jerál Traballu Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE, sigla portugés), Rofino Lopes dos Reis, akresenta katak IJT simu keixa hamutuk 13, hosi hirak ne’e maka na’in-haat mate no restu kanek baibain, enkuantu, totál keixa ne’ebé IJT simu iha 2019 hamutuk 102,

“Iha tinan 2019, ami simu keixa hamutuk 102, sira ne’e mesak timoroan, nune’e mós iha traballadór 13 ne’ebé na’in-haat rezulta mate iha fatin serbisu no na’in-sia seluk kanek baibain”, Rofino Lopes dos Reis ba Ajénsia TATOLI iha Caicoli, ohin.

Notísia relevante : IJT Liuhusi Vizita Inspesaun Identifika Kazu Hamutuk 510

Nia esplika katak asidente traballu iha 2019 rezulta traballadór timoroan na’in-rua ne’ebé serbisu iha Kompañia Covec mate bainhira hala’o hela serbisu iha auto estrada Suai.

Seluk fali, traballadór ne’ebé serbisu iha Kompañia CBMI, na’in-ida mate bainhira halo hela estrada hosi diresaun Baukau ba Lospalos.

Nune’e mós, traballadór ne’ebé serbisu iha Kompañia Sinohydro, na’in-ida mós mate bainhira halo estrada Dili bá Manatutu.

Aléinde traballadór sira ne’ebé maka mate, iha mós keixa hamutuk 102 hosi serbisu-na’in sira kona-ba direitu traballadór nian, hanesan empreza la fó saláriu ba traballadór, garantia seguransa traballadór sira-nian no seluk tan, maibé IJT konsege rezolve ona problema hirak ne’e.

Entretantu, IJT sei halo sosializasaun lei traballu, ba emprezáriu nasionál no internasionál, liuliu empreza Xina atu komprende, nune’e labele hamosu problema ho traballadór timoroan sira ne’ebé serbisu hamutuk ho sira.

Iha lei traballu Timor-Leste nian, númeru 4/2012, ne’ebé hetan aprovasaun hosi Parlamentu Nasionál no promulga hosi Prezidente Repúblika iha 21 fevereiru 2012, atu regula kona-ba prinsípiu fundamentál sira, iha relasaun traballu iha serbisu fatin, direitu no devér sira inklui mós obrigasaun ba traballadór sira no empregadór sira.

Notísia relevante : Viola Lei Traballu, IJT Aplika Multa ba Empreza 747

Jornalista : Natalino Costa

Editora : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here