Proreitor Asuntu Akademiku, Professor Miguel Maia dos Santos.Imajen/ Tatoli Egas Cristovao

DILI, 04 fevereiru 2020 (TATOLI)–Pro-Reitór Asuntu Akadémiku, Miguel Maia dos Santos aviza, UNTL fó tempu ba estudante foun 4.000 resin ne’ebé liu ona iha prosesu asesu ingresu ba UNTL atu halo daudaun ona inskrisaun hahú publikasaun naran husi 4 fevereiru no sei taka iha 7 fevereiru 2020.

“Hahú husi 3 fevereiru 2020, estudante sira ne’ebé liu ona mai haree avizu no inskrisaun hahú husi 4 fevereiru no sei taka iha 7 fevereiru,” dehan Pro-Reitór Asuntu Akadémiku, Miguel Maia dos Santos, ba Ajênsia TATOLI iha nia knaar fatin, ohin.

Nia hatutan, iha prosesu inskrisaun ne’e mak kada estudante ne’ebé naran públika ona tenke lori sira-nia kartaun ezame ka diploma hodi mai foti billete atu ba selu iha banku.

Hafoin ne’e, tuir nia, estudante sira lori fali resivu banku nian ba aprezenta iha fakuldade atu nune’e bele rezista sira-nia naran,” nia esplika.

Nia hatutan, bainhira liu ona loron ne’ebé parte universidade termina mak estudante ida la halo inskrisaun entaun UNTL konsidera rezigna-an.

“Ba maluk estudante sira ne’ebé mak la mai halo inskrisaun iha loron ne’ebé determinadu, UNTL konsidera katak sira rezigna-an ona no laiha interese atu mai kontinua sira nia estudu,”  nia dehan.

Tuir nia, estudante finalista ensinu sekundária ne’ebé mak liu ona husi prosesu hodi tama ba UNTL liuliu sira ne’ebé kategoria rejime espesiál no rejime oportunidade mak la halo inskrisaun, konsidera invalida.

Tanba ne’e, nia hateten, estudante sira tenke inskreve tinan agora maibé ba tinan oin mak sira mai reklama, parte UNTL la ihab konsiderasaun.

Nia infroma, estudante sira ne’ebé mak kompleta ona inskrisaun sei partisipa orientasaun durante loron tolu hahú husi 12-14 fevereiru 2020 no iha parte lorokraik sei realiza serimónia misa enseramentu no ofisialmente abertura ba tinan Akadémiku 2020 nian.

Jornalista : Tomé Amado

Editór      : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here