Sekretariu Jerál KFTL, António Carlos de Araújo. Imajen/Espesiál

DILI, 03 fevereiru 2020 (TATOLI)–Sekretáriu Jerál Federasaun Karatedo Timor – Leste (FKTL), António Carlos de Araújo hateten daudaun ne’e Karatedo prepara ona atleta na’in-haat hodi partisipa iha jogu Komunidade Ko’alia Lian Portugeza (CPLP-sigla Portugés) ne’ebé sei hala’o jullu mai ne’e iha Timor-Leste.

“Karatedo naturalmente hetan fiar hosi Sekretaria Estadu Juventude no Desportu no Konfederasaun Desportiva Timor-Leste hodi partisipa iha jogu CPLP. Maibé, ami-nia atleta na’in-haat de’it maka partisipa tuir kritéria ne’ebé iha,” Carlos ba Agência Tatoli iha edifísiu Konfederasaun Desportiva Timor-Leste (CDTL-sigla Portugés), Jináziu Dili, segunda ne’e.

Nia dehan treinamentu ba atleta hirak-ne’e lao di’ak tebes maski iha difikuldade ba fatin tanba kondissun Jináziu Dili daudaun ne’e sei iha hela prosesu reabilitasaun.

“Treinamentu la’o di’ak hanesan baibain. Ami só difikulta tebes ba fatin hala’o treinamentu. Ami tenke treinu de’it iha kampu sira iha jináziu nia li’ur tanba ita-nia jináziu sei iha hela prosesu reabilitasaun,” nia informa.

Nia subliña, hanesan federasaun la hein de’it eventu loke maka foin hala’o treinamentu maibé kada loron treinamentu kontinua la’o atu bele kapasita liután atleta sira-nia mentalidade.

Entretantu, seidauk bele fó-sai ema na’in-haat ne’e nia naran tanba iha hela prosesu selesaun.

Jornalista: Hortençio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here