Mapa Reinu Unidu.

DILI, 30 janeiru 2020 (TATOLI)-Hahú oras 00:00, iha fulan fevereiru tinan 2020, Reinu Unidu, ofisialmente, sai husi Uniaun Europeia (UE), maibé situasaun ne’e sei la iha efetivu negativu imediatu ba timoroan hirak ne’ebé uza Pasaporte portugés.

“Sei iha périodu tranzisaun ba prosesu ne’e, ne’ebé hahú husi loron 1 fulan fevereiru tinan 2020 to’o 21 fulan dezembru tinan 2020 ne’e,” refere Komunikadu Imprensa, Ministériu Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK), jornalista TATOLI asesu, ohin.

Tuir komunikadu ne’e, lejislasaun sira hotu husi UE inklui lei imigrasaun nian sei aplikavel iha Reinu Unidu durante périodu tranzisaun refere.

“Husu ba públiku no liu-liu ba komunidade timoroan hotu ne’ebé iha Reinu Unidu, atu mantein kalma no hala’o atividade ho normál, hodi hein rezultadu husi negosiasaun foun kona-ba lei imigrasaun Reinu Unidu nian iha fim do ano,” katak komunikadu ne’e.

Notísia relevante:Komunidade Timoroan iha Inglaterra Husu Governu Renova Pasaporte Timor

Jornalista : Nelia Fernandes

Editór       : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here