Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral. Imajen Tatoli/António Gonçalves

DILI, 23 janeiru 2020 (TATOLI)—Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, hateten orsamentu la pasa la fó impaktu ba kontinuasaun diskusaun Lei Antí Korrupsaun (LAK).

“Laiha impaktu, tanba Komisaun A (trata asuntu Justisa no Podér Lokál) nia serbisu la’o nafatin. Orsamentu duodésimu ne’e fó apoiu ba funsionamentu Parlamentu Nasionál nian inklui serbisu komisaun no bankada sira”, Arão Noé informa ba jornalista sira hafoin prezide reuniaun líder bankada, iha Parlamentu Nasionál, kinta ne’e.

Iha reuniaun líder bankada, ohin, Prezidente Parlamentu Nasionál, informa mós ba líder bankada Parlamentár sira kona-ba lei pendente sira, ida maka Segunda Alterasaun Lei Fundu Petrolíferu no apresiasaun ba Konta Jerál Estadu (KJE), maibé KJE ne’e sei hein relatóriu no pareser hosi Komisaun C (Finansa Públika).

Arão hatutan, lei pendente hosi 2019 nian mak hanesan Lei Antí Korrupsaun, Lei Podér Lokál, Projetu Lei Eleisaun Munisipál no Lei Kódigu Mineiru.

Lee mós:Tinan Ne’e, PN La Konsege Finaliza LAK Tanba Sei Ajusta ho Referénsia 

Nia tenik, Konta Jerál Estadu aprezenta tiha ona iha fulan hirak kotuk liubá, maibé tanba konta jerál ne’e atu halo apresiasaun tenke hein pareser hosi Tribunál Kontas, soké Tribunál Kontas ninia pareser foin tama iha dezembru.

Tuir lei katak finde dezembru tenke hatama, entaun foin baixa ba Komisaun C ho tempu loron 30, Komisaun C halo apresiasaun relatóriu no pareser hafoin aprezenta ba plenária.

Iha parte seluk, nia fó-sai katak funsionamentu Parlamentu Nasionál la’o nafatin, komisaun balun komesa hatama ona pedidu atu halo fiskalizasaun, tanba orsamentu duodésimu kobre ba halo fiskalizasaun.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here