Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe de Jesus da Costa Amaral. Imajen /Egas Cristóvão

DILI, 23 janeiru 2020 (TATOLI)—Reuniaun líder bankada, kinta ne’e, aprova ona ajenda ida kona-ba fó votu solidariedade ba povu Australianu ne’ebé hasoru inséndiu. Ajenda ne’e sei aprezenta ba plenária iha segunda, semana oin.

“Atu informa ba públiku katak tanbasá mak semana ida-ne’e laiha plenária (segunda no tersa) tanba semana kotuk laiha reuniaun líder bankada hodi fiksa ajenda ba semana ne’e. Ohin, ami aprova ona ajenda hodi fó votu solidariedade ba akontesimentu iha Austrália nian kona-ba inséndiu ne’ebé halo ema lubuk ida mate, animál sira barak mate no sasán lubuk ida hetan estragu”, Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, informa ba jornalista sira, hafoin líder bankada sira aprova ajenda ba plenária, iha Parlamentu Nasionál, kinta ne’e.

Nia dehan, ajenda loloos mak segunda no tersa ne’e, maibé orsamentu la pasa, tanba ne’e ajenda laiha. Semana oin hahú ona plenária.

Nia haktuir, loloos votu solidariedade ne’e hala’o ona iha semana kotuk, maibé tanba iha hela debate orsamentu.

“Tanba ne’e mak ami tau asuntu ne’e ba plenária segunda agora “, Arão Noe haklaken.

Enkuantu, apresiasaun ba Konta Jerál Estadu sei hein relatóriu no pareser hosi Komisaun C (Finansa Públika). Asuntu kona-ba Segunda Alterasaun Lei Fundu Petrolíferu, ne’ebé artigu balun Prezidente Repúblika veta seidauk bele ajenda.

“Asuntu rua ne’e ohin hanesan atu informa de’it ba líder bankada sira katak ajenda ba segunda mak fó votu solidariedade ne’e, maibé ba loron-tersa nian laiha ajenda”, nia haktuir.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here