Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral. Imajen Tatoli/António Gonçalves

DILI, 23 janeiru 2020 (TATOLI)—Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, fiar sei iha solusaun ba situasaun polítika atuál.

“Ha’u fiar katak sei iha situasaun ba ida-ne’e, se ita hotu-hotu la’o tuir regra konstitusionál no lei sira ne’ebé iha”,  nia dehan ba jornalista sira hafoin prezide reuniaun líder bankada sira iha Parlamentu Nasionál, kinta ne’e.

Arão Noé konsidera situasaun polítika atuál ne’e prosesu demokrátiku ida, desizaun Parlamentu hanesan desizaun órgaun soberania ida-nian.

“Tanba Repúblika Demokrátika iha demokrasia mak hanesan ne’e. Tanba ne’e, ita tenke hakruuk ba desizaun saida de’it”, PPN tenik.

Prezidente Parlamentu Nasionál lakohi komenta kona-ba ronda diálogu ne’ebé hala’o hosi Prezidente-Repúblika.

“Husik órgaun idak-idak trata ninia asuntu. Se lae ita kahor fali sasán. Prezidente Parlamentu ko’alia liubá prosesu administrativu, legál iha Parlamentu nian. Kona-ba polítika, husik ba polítiku sira mak haree. Aban bainrua ha’u sai ona. Ha’u ba ona polítiku, ha’u bele ko’alia. Agora ha’u hakarak konsentra de’it ba prosesu administrativu, prosesu rejimentál ba funsionamentu Parlamentu nian”, nia katak.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here