Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak.Imajen/Antonio Goncalves

DILI, 17 janeiru 2019 (TATOLI)–Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak hateten Governu sei koordena ho Prezidente Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) no Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (ZEESM) atu rezolve komunidade balun iha Postu Administrativu Ataúro, Munisípiu Dili, ne’ebé to’o oras ne’e seidauk asesu ba eletrisidade.

“Kona-ba povu balun iha Ataúro ne’ebé seidauk asesu ba eletrisidade, ami sei ko’alia ho Prezidente RAEOA-ZEESM oinsá maka atu haree planu no programa saida mak sei halo iha ne’ebá,” Taur dehan iha debate jeneralidade Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2020 iha plenária Parlamentu Nasionál, sesta ne’e, bainhira hatán preokupasaun hosi deputadu sira kona-ba komunidade balun iha Ataúro ne’ebé seidauk asesu ba eletrisidade.

Ema numeru ida iha Governu ne’e esplika, Governu nia objetivu koordena ho ZEESM tanba Ataúro tama iha área ZEESM.

Jornalista: Hortençio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here