Mariano Assanami Sabino. Imajen/Antonio Goncalves

DILI, 17 janeiru 2020 (TATOLI) – Deputadu Bankada Partidu Demokrátiku (PD), Mariano Asanami Sabino konsidera uluk kuandu nia prejide AMP- Aliansa Maioria Parlamentár sempre iha enkontru regulár kuandu Orsamentu Jerál Estadu (OJE) seidauk tama. Maibé, AMP ida agora la hatudu sólidu ba orsamentu 2020 ne’ebé konsidera raan estadu nian.

“Ha’u hakarak dehan kuandu uluk ha’u prejide AMP ida antigu kuandu orsamentu ne’e seidauk tama enkontru regulár entre koligasaun ne’e importante,” Deputadu Mariano Asanami Sabino dehan hafoin OJE 2020 la pasa iha debate ikus jeneralidade, iha Parlamentu Nasionál (PN), ohin.

Reprezentante povu husi Bankada PD ne’e relembra, foin primeiravez hamutuk ho Fretilin mak orsamentu ne’e la pasa. Ida ne’e atu fo hanoin ba maun sira atu ko’alia ba malu tanba maun sira mak hanesan matadalan no aset estadu nian.

“Ami jerasaun foun sira orgullu hodi hakat tuir ita-bo’ot sira-nia ain-fatin ba Timór ida ne’ebé diak liu”.

Prezidenti PD ne’e deklara katak maske sai nu’udar partidu opozisaun maibé nia vota afavór; la’ós hanesan Prezidente Partidu maibé hanesan deputadu, fó livre ba membru sira atu vota tuir sira-nia konsiénsia.

Hanesan deputadu, Mariano Asanami haktuir, ninia votu afavór ne’e atu husu ba maun sira bele ko’alia ba malu, respeitu malu kaer dere telefone ba malu hodi ko’alia didi’ak atu nune’e bele hetan solusaun ruma ba governu ida ne’e. Maibé, iha realidade uma-laran rasik mak hamriik hasoru malu.

Notísia relevante:Proposta OJE 2020 La Pasa

Jornalista    : Tomé Amado

Editór          : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here