Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak.

DILI, 16 janeiru 2019 (TATOLI)–Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak hateten nia iha solusaun ba membru Governu hirak ne’ebé seidauk kompletu maibé fatin la’ós Parlamentu Nasionál atu fó solusaun.

“Ita ko’alia kona-ba ministériu sira ne’ebé seidauk kompletu, ha’u hanoin asuntu ida-ne’e la’ós atu ko’alia iha-ne’e (Parlamentu). Ne’e loloos ba fatin Aliansa Maioria ba Progresu (AMP) nian atu ko’alia iha ne’ebá. Ita-boot sira levanta ha’u fó resposta. Ha’u-nia presiza mak ita-boot sira fó solusaun mai ha’u,” Taur deklara iha Parlamentu Nasionál, kinta ne’e, hafoin responde deputadu bankada CNRT no KHUNTO ne’ebé ezije remodelasaun no membru Governu pendente.

Lee mós: CNRT no KHUNTO Ezije Remodelasaun iha Debate OJE 2020

Nia dehan, problema refere nia hanesan Primeiru-Ministru mak responsabiliza.

“Se imi husu, Primeiru-Ministru iha solusaun. Sim. Ha’u iha solusaun. Soké, la’ós tempu no fatin para ita ko’alia iha ne’e. Agora, kona-ba ministériu ne’ebé prepara ba kandidatu membru Governu na’in-9, ne’e loos afetadu duni,” Taur tenik.

Nia hatutan, atu halo kompleta de’it membru Governu seidauk, tansá deputadu sira husu tan remodelasaun.

“Maibé, ita bele halo rua ne’e dala ida,” dehan ema númeru ida iha Governu ne’e.

Jornalista: Hortençio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here