Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak.Imajen/Antonio Goncalves

DILI, 16 janeiru 2020 (TATOLI)–Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak hateten problema ba projetu 143 ne’ebé seidauk pagamentu daudaun ne’e Governu esforsu maka’as hela oinsá mak atu selu.

“Kona-ba projetu 143 ne’e dalabarak ona Ministériu Obra Públika no Ministériu Planeamentu Estratéjiku mai beibeik ona iha Parlamentu halo esplikasaun. Ha’u hanoin iha espesialidade ita sei ko’alia nafatin. Ami esforsu loos atu rezolve problema ida-ne’e maibé ida-ne’e sei lori tan tempu uitoan tanba projetu sira barak laiha kontratu,” Taur relata iha Parlamentu Nasionál, kinta ne’e.

Lee mós: CNRT Husu Governu Tenke Selu Lalais Projetu 143

Nia dehan, projetu 143 envolve mós Parlamentu Nasionál tanba laiha konkluzaun ida hodi aprezenta relatóriu ba Governu maibé iha levantamentu ida hatudu katak oinsá problema sira-ne’e kontinua la’o nafatin.

“Ne’e hanesan ezersísiu ida ba Governu atu haree. Ha’u rasik reuniaun ho ministériu sira ho Konsellu Administrasaun Fundu Infraestrutura (KAFI) dala hira husu enkoraja para buka solusaun ba problema sira-ne’e maibé ha’u fiar katak ita sei iha solusaun. Maibé, to’o ohin loron, seidauk iha solusaun tanba ne’e la’ós fásil,” Taur haktuir.

Jornalista: Hortençio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here