Adjuntu Komisariu CAC ba asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun, Luis de Oliveira Sampaio. Imajen Tatoli/Egas Cristovão

DILI,15 janeiru 2020 (TATOLI)-Adjuntu Komisáriu Anti Korrupsaun (CAC-sigla portugés) ba Asuntu Prevensaun no sensibilizasaun, Luis de Oliveira Sampaio, preokupa ho desizaun hosi Komisaun Revizaun Orsamentu Polítika (KROP) tanba redus ona orsamentu millaun $ 91 hosi proposta OJE 2020.

Nia dehan ho redusaun ba orsamentu KAK nian ne’e  sei implika ba implementasaun planu no programa liliu atu halo inspesaun, kontrola ezekusaun orsamentu jerál estadu iha instituisaun estadu sira, sensibilizasaun informasaun no halo investigasaun ba kazu ne’ebé iha indikasaun ba korrupsaun no seluk tan.

Notísia Relevante:Osan ba KAK Redús Rihun $91

“Ha’u hanoin tuir lolos KAK hetan orsamentu ne’ebé mak adekuadu atu bele hala’o serbisu KAK nian hanesan rigór, efetivu no halo kontrolu ne’ebé mak maka’as atu prevene korrupsaun oi-oin,”preokupa , Luis de Oliveira Sampaio, ba Agência TATOLI iha ninia servisu fatin Faról Dili, tersa horiseik.

KAK ninia movimentu maka’as atu garante governasaun di’ak hodi prevene korrupsaun tanba ne’e, persiza hetan orsamentu naton atu ezekuta planu no programa hirak ne’e.

Proposta orsamentu tinan fiskál 2020 ba KAK purvolta millaun $ 1.774,00 maibé hetan redusaun millaun $ 91.

Jornalista : Domingos Piedade Freitas

Editór:Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here