Defensor Públiku Jerál, Câncio Xavier. Imajen Tatoli/Dok

DILI, 13 janeiru 2020 (TATOLI)-Defensór Públiku Jerál, Cancio Xavier, segunda ohin, kontinua preokupa ho karreta operasionál haat, ho mákina kópia ne’ebé maka avaria ona durante tinan barak hodi difikulta servisu defensória públika nian.

“Oras ne’e, dadaun atu hala’o serbisu defensória nian iha tinan 2020 maibé karreta operasionál ha’at sei avaria hela inklui mós mesin fotokopia,”dehan, Cancio Xavier, ba Agência TATOLI, iha ninia servisu fatin Mascarinhas, Dili.

Karreta haat ne’ebé maka avaria, nia informa karreta rua para hela iha edifísiu Defensór públiku Dili, no rua seluk lori ona ba ofisina hodi halo manutensaun maibé kustu orsamentu ba item ne’e karun.

Cancio Xavier realsa, alende, karreta operasionál iha Dili maka aat, dadaun ne’e, karreta operasionál  ba  Defensór Públiku iha RAEOA nian ida maka avaria ona.

“Mákina fotokopia avaria ona durante tinan ha’at nia laran, nune’e mak ema ruma ne’ebé mak husu atu sai defeza ba sira tenke kopia iha rangkap balun ou defensór rasik mak hasai osan,”Cancio, hatutan.

Entretantu, Instituisaun Defensór Públiku iha karreta operasionál hamutuk 16.

Jornalista : Domingos Piedade Freitas

Editór :Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here