Jornalista GMN nain tolu ne'ebé GMN hasai lori sira nia karta ba halo keixa iha SEFOPE, segunda (02/12/2019). Imajen/Domingos Piedade

DILI, 13 janeiru 2020 (TATOLI)—Mediasaun ba da-haat entre eis jornalista nain tolu husi Grupu Media Nasionál (GMN) ho kompañia GMN Holding’s ne’ebé fasilita husi mediadór Sekretariu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE) iha aula mediasaun SEFOPE nian, ohin,  la konsege hetan ninia rezultadu pozitivu entre parte sira tanba parte GMN Holding’s liuhosi ninia karta haktuir la partisipa mediasaun ne’e.

Notísia Relevante : Mediasaun Kazu Eis Jornalista GMN, Reprezentante GMN Holding’s La Iha Kompeténsia Foti Desizaun

Karta GMN nian ne’ebé haruka ba SEFOPE hodi afirma posizaun GMN la partisipa mediasaun iha SEFOPE. karta ne’e TATOLI hetan kopia husi eis jornalista na’in tolu ne’ebé GMN demite.

Karta GMN nian ne’ebé haruka ba SEFOPE hodi afirma posizaun GMN la partisipa medisaun iha SEFOPE. karta ne’e TATOLI hetan kopia husi eis jornalista na’in tolu ne’ebé GMN demite.

Pozisaun GMN Holding’s nian ne’e hato’o diretamente husi Diretór Informasaun GMN, Fransedes Suni, ho Diretór Rekursu Umanu GMN, Nivio Freitas, ne’ebé reprezenta kompañia GMN Holding’s ba mediadór, inklui reforsa tan ho karta notifikasaun GMN nian ba SEFOPE ho N/Ref.06/Adm.-DAFRH-GMN/I/2020 ho data, 13 janeiru 2020.

Eis jornalista na’in tolu husi GMN, kompostu husi Julito Ximenes, Carmelita Isaac ho Evaristo Mariz, lamenta desizaun GMN Holding’s nian ne’e tanba sira konsidera GMN la onestu atu rezolve kazu ne’e iha SEFOPE, liuliu selu sira nia indemnizasaun no over time ne’ebé kontempla iha karta termu kontratu servisu.

Notísia Relevante : Eis Jornalista GMN Ejije Direitu Indemnizasaun

“Iha mediasaun datoluk nian iha loron 08 janeiru 2020, parte GMN ne’ebé reprezenta husi Fransedes Suni, nu’udar diretór informasaun GMN ho Nivio Freitas nu’udar diretór rekursu umanus GMN iha mediadór nia oin katak, sira sei rekolla hotu dadus kona-ba over time nian mak bele tuur fali halo pagamentu iha mediasaun tuir mai”, katak nia.

Notísia Relevante : Jornalista Nain Tolu Keixa GMN Ba SEFOPE

Iha karta ne’ebé GMN  nian ne’e deside sei la partisipa iha mediasaun ho mekanizmu hasoru malu diretamente ho eis funsionáriu GMN nain tolu (3), karik eis funsionáriu sira la aseita ba termu no kondisaun sira ne’ebé durante ne’e GMN propoin.

Durante mediasaun nia laran, GMN prontu atu selu eis funsionáriu nain tolu nu’udar jornalista ne’e nia indemnizasaun tuir Lei Traballu, maibé eis jornalista sira reklama sira nia  direitu totál durante sira servisu iha GMN entre tinan rua (2) to’o tinan hitu (7) nia laran, liu-liu sira nia over time iha loron sábadu ho domingu no mós loron feriadu nasionál.

Jornalista sira ne’ebé hamahan-án iha TLPU ho AJTL hatudu solidariedade ba eis jornalista GMN nain tolu ne’ebé GMN demite hodi akompaña prosesu iha SEFOPE.

Iha karta GMN nian ne’ebé asina diretamente husi diretór rekursu umanu, Nivio Freitas ho Fransedes Suni nu’udar diretór informasaun ne’e esklarese mós GMN nia pozisaun hodi dehan, GMN respeita desizaun eis funsionáriu na’in tolu nian, karik hakarak uza mekanizmu legál atu hetan solusaun ba problema ida ne’e, inklui ba nivel Tribunál.

“GMN deklara ona sira nia pozisaun atu la kontribui ona iha prosesu mediasaun, maka ami nain tolu, husu apoiu husi asosiasaun jornalista Timor-Leste Press Union (TLPU) ho Asosiasaun Jornalista Timor-Leste (AJTL) atu fó advokasia, ami lori kazu ne’e ba rejista iha Ministériu Públiku (MP)”, hateten Julito Ximenes.

Iha fatin hanesan reprezentante asosiasaun jornalista Timor-Leste Press Union (TLPU) ne’ebé dezde inísiu fó apoiu advokasia no halo akompañamentu ba prosesu kazu ne’e, Francisco Belo Simões da Costa, hateten parte TLPU kontinua fó advokasia ba eis jornalista GMN nian na’in tolu ne’e hodi lori kazu ne’e ba oin.

“Ami husu ona ba sira nain tolu atu halibur hotu dokumentu sira ne’ebé relasiona ho prosesu kazu ne’e, inklui aneksa ho karta GMN nian ne’ebé haruka ba SEFOPE atu tersa aban (14/1/2020), lori ba hasoru Defensoria Públiku (DP) para enkamiña ba prosesu legál tuir mai,” hateten Francisco Belo Simões da Costa.

Francisco Belo Simões da Costa, la kontente ho GMN Holding’s ne’ebé la hatudu sira nia boa-fé iha prosesu mediasaun ne’e. Tanba ne’e, nia deklara, kontinua fó apoiu ba eis-jornalista GMN nian  na’in tolu atu lori prosesu ne’e ba oin hodi hetan nia lia loos no hetan justisa ida justu ba sira nia direitu tomak.

Tuir lei traballu númeru 4/2012 ne’ebé públika iha 21 fevereiru, prosesu sira ne’e haktuir iha artigu 97 ne’ebé ko’alia kona-ba rezolusaun konflitu no artigu 101 rezulusaun konflitu no konsellu arbitrajen traballu.

Notísia Relevante : TLPU Hola Responsabilidade ba Violasaun Hasoru Direitu Jornalista

Jornalista : Eugénio Pereira

Editór       : Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here