Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál, Maria Angelina Lopes Sarmento. Imajen Tatoli/Egas Cristóvão

DILI, 09 janeiru 2020 (TATOLI) – Parlamentu Nasionál (PN) to’o agora seidauk simu karta substituisaun hosi Bankada CNRT kona-ba substituisaun Saudoza Deputada Albina Marçal Freitas ‘Bia Shana Falu, ne’ebé hakotu iis iha iha loron 29 janeiru 2019, iha Ospitál Nasionál Guido Valadares (HNGV-sigla portugés) tanba moras kankru.

“Meza Parlamentu seidauk simu informasaun kona-ba Deputada Albina ninia substituisaun, enkuantu ida ne’ebé ami hatene substituisaun temporária señora Albina nian maka señora Deputada Moniz Magno”, tenik Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputada Maria Angelina Sarmento iha resintu Parlamentu Nasionál (PN), kinta ne’e.

Deputada Bankada PLP ne’e dehan, substuisaun definitivu ba saudoza Albina nia fatin depende ba partidu CNRT.

Nia rekoñese, bainhira fatin ba deputada mamuk, sei fó impaktu ba diskusaun orsamentu liuliu direitu ba vota.

“Ha’u hanoin ne’e impaktu tanba implika ba votasaun, mesmu ami konsiente katak Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) sei maioria no bele asegura votu kompara ho opozisaun nian, maibé Parlamentu ninia rejimentu hateten Deputadu na’in-65 la’ós 64. Entaun tenke korresponde ho númeru 65 atu ita hala’o ezersísiu di’ak ida nu’udar reprezentante povu nian iha Parlamentu Nasionál”, Deputada Maria Angelina akresenta.

Tuir informasaun ne’ebé Agência TATOLI rekolla iha terrenu hosi fonte importante balun, katak Deputada Bendita Magno mak sei substitui definitvu ba Saudoza Albina nia fatin, tanba Cedelizia Faria dos Santos asume hela kargu nu’udar Sekretária Jerál PN nian.

Informasaun seluk ne’ebé Agência TATOLI, rekolla, Sekretáriu Jerál Partidu CNRT, Francisco Kalbuadi Lay sei foti desizaun iha tempu badak kona-ba substituisaun definitiva.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here