Prezidente Komisaun E Parlamentu Nasionál (PN), Abel Pires. Imajen Tatoli/Egas Cristovão.

DILI, 06 janeiru 2020 (TATOLI) – Proposta Lei Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2020 anteriór ne’ebé ho montante biliaun $1,950, hafoin hetan redusaun millaun $282, sai biliaun $1,668.

Parlamentu Nasionál (PN) iha segunda (06/01), hahú halo audiénsia públika ho instituisaun Estadu sira durante loron lima nia laran.

Prezidente Komisaun E ne’ebé trata asuntu Infraestrutura, Abel Pires, observa Governu konsidera preoukupasaun hosi deputadu sira tanba ne’e espera diskusaun orsamentu ba oin bele la’o ho di’ak.

“Diskusaun ida agora razoável liu tanba Governu rona ona Parlamentu nia ezijénsia hodi halo redusaun. Redusaun besik millaun $300 (millaun $228), ne’ebé agora ami hahú audiénsia”, dehan Deputadu Bankada PLP ne’e ba Agência TATOLI, iha resintu Parlamentu, segunda ne’e.

Deputadu Bankada Governu ne’e argumenta, loloos proposta foun ne’e ho montante biliaun $1,4, maibé saldo hosi Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno-Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (RAEOA-ZEESM) no saldo hosi tezouru mak halo orsamentu ne’e sa’e to’o $1,668.

Nune’e, Deputadu Bankada PLP ne’e apresia ho serbisu Komisaun Revizaun Orsamentu Polítika (KROP), tanba konsidera rekomendasaun hosi Parlamentu.

Maski nune’e, Deputadu Bankada FRETILIN, Joaquim dos Santos, konsidera proposta foun hosi Governu la tuir rekomendasaun hosi Parlamentu.

“Sira ba ko’a orsamentu rungu-ranga de’it, orsamentu ba órgaun balun importante sira ko’a hotu, ida-ne’ebé la importante sira mantein. Ida komisaun rekomenda balun ko’a, maibé balun la ko’a, entaun kria konfuzaun, ne’ebé orsamentu ida-ne’e sai konfuzu fali kompara ho proposta dahuluk”, Deputadu Bankada Opozisaun ne’e kestiona.

Hatán ba kestaun ne’e, Deputadu Abel Pires, konsidera parte hotu iha direitu atu espresa ninia aspirasaun bazeia ba observasaun ba proposta hosi Governu.

“Buat ida deklarasaun polítika ne’e ita labele kontrola, ita agradese ba sira-nia direitu atu ko’alia, ne’e normál”, tenik Deputadu PLP ne’e.

Hosi proposta foun ho montante biliaun $1,668, kompostu hosi saláriu no vensimentu millaun $235,610 (antes ne’e millaun $241,3), bens no servisu millaun $582,300 (antes ne’e millaun $703,7), transferénsia públika millaun $329,706 (antes ne’e millaun $469.8), kapitál menór millaun $31,548 (antes ne’e millaun 53,2) no kapitál dezenvolvimentu millaun $488,837 (antes ne’e millaun $263,1).

Nune’e mós, orsamentu atuál ba kapitál dezenvolvimentu ho montante millaun $488,837 (esklui impéstimu), kompostu hosi Fundu Infraestrutura millaun $238,3, ne’ebé destinadu ba sentru formasaun eselénsia, Autoridade RAEOA-ZEESM millaun $100, destinadu ba projetu oin-oin, ba konstrusaun postu saúde no klínika millaun $61 no orsamentu projetu ba Autoridade no Administrasaun Munisipál sira millaun $9,4.

Totál orsamentu billaun $1,668 mai hosi transferénsia fundu petrolíferu millaun $996,5, reseita naun-petrolífera millaun $336,8, saldo RAEOA-ZEESM millaun $126,3, doasaun millaun $7,5, empréstimu millaun $73 no saldo konta tezouru millaun $254,3.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here