Ministra Finansa en-ezersísiu, Sara Lobo Brites. Imajen Tatoli/ Egas Cristovão.

DILI, 06 janeiru 2020 (TATOLI) – Ministra Finansa interina, Sara Lobo Brites, informa Governu la konsege ezekuta Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2019 porsentu 16.

“Ha’u hakarak informa katak taxa ezekusaun OJE 2019 nian porsentu 84, ne’ebé se totál ezekusaun porsentu 16 maka la konsege ezekuta”, Sara Lobo Brites dehan iha Parlamentu Nasionál, ohin.

Atuál Vise-Ministra Finansa ne’e argumenta, porsentu 16 ne’e kompara ba montante karik hamutuk millaun $200.

“Ko’alia kona-ba ezekusaun ba ita-nia planu bazeia ba montante OJE 2019 nian hamutuk biliaun $1,482 ne’e, ami ezekuta pur volta biliaun $1,240-resin, entaun sei iha millaun $200 mak la ezekuta, maibé ida ne’e ita ko’alia kona-ba orsamentu entaun to’o fim do ano kuandu la ezekuta ne’e nia hangus ona tanba orsamentu ne’e planu ne’ebé kuandu ita la gasta ne’e kaduka”, Sara dehan.

Razaun ezekusaun to’o porsentu 84, Sara Lobo Brites esplika orsamentu 2019 promulga iha fevereiru 2019 no hahú ezekusaun iha marsu 2019.

“Trimestre dahuluk ezekusaun ki’ik, maibé depois orsamentu promulga ita iha fulan sia hodi ezekuta, entaun fulan sia ne’e tempu badak tiha ona, depois prosesu balu kompleksu no atraza ne’e kontribui mós ba iha ezekusaun ne’ebé porsentu 84 ne’e ami haree katak ne’e di’ak ona”, afirma.

OJE 2019, Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo, promulga iha 7 fevereiru ho montante biliaun $1,482, hafoin hasai orsamentu millaun $650 hodi sosa partisipasaun konsórsiu iha projetu Greater Sunrise.

Iha 18 fevereiru, Ministériu Finansa fahe pakote orsamentu 2019 ne’ebé aprovadu ona ba liña ministériu no instituisaun Estadu sira, nune’e hahú ezekuta orsamentu no hakotu rejime duodesimál.

Husi montante ne’e, distribui ba kategoria saláriu no vensimentu millaun $214, bens no servisu millaun $472,9, transferénsia públika millaun $362, kapitál menór millaun $31,2 no kapitál dezenvolvimentu millaun $400,7.

Jornalista : Antónia Gusmão

Editora : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here