Padre Albino Fernandes, SDB, hamutuk ho katekista Nanafoe no reprezentante inan-aman no joven, ko'a hela dosi aniversáriu kapela Nanafoe. Imajen/Florencio M. Ximenes.

LAUTEM, 01 janeiru 2020 (TATOLI) – Padre Albino Fernandes, SDB, hatete iha tinan foun 2020 ne’e, hakarak atu hetan no manán buat hotu iha futuru, nia xave mak pasiénsia no dixiplina.

“Iha tinan foun 2020, ita joven sira hakarak manán buat hotu nia xave mak ita tenke pasiénsia no dixiplina”, Amu Albino iha omília bainhira selebra misa aniversáriu Kapela Nanafoe Maria Maromak Nian Inan iha suku Bauro, Postu Administrativu Lospalos, Munisípiu Lautem, ohin.

Amu husu ba foinsa’e sira iha Nanafoe no Timór laran tomak atu haree no refleta pasiénsia no dixiplina Na’in Feto Maria Maromak nia Inan tanba ho pasiénsia hodi kous no hahoris Jesus Kristu hodi fó salvasaun ba ema hotu.

Nune’e, padre selebrante husu mós ba sarani Katólika hotu atu fiar no perdua malu hodi kontribui ba pás no estabilidade iha nasaun ne’e.

“Imi-nian kapela (Nanafoe) nian padreiru mak símbolu ba pás no dame ne’ebé ita kontinua hasa’e orasaun ba Na’in Feto atu tulun ita hodi manán buat barak iha tinan foun 2020 ne’e”, padre ne’e hatete.

Hafoin misa aniversáriu ne’e, sarani Nanafoe hala’o atividade desportiva ba labarik sira halai karón no tebe bola inklui hatudu dansa kultura.

Selebrasaun aniversáriu kapela Nanafoe iha 1 janeiru ne’e hetan kontribuisaun husi Nanafoe-oan ne’ebé serbisu iha Dili, rai-li’ur hanesan Koreia no Inglaterra inklui rezidente sira.

Kapela Nanafoe ne’e konstrui husi Parókia Fuiloro no hetan apoia husi abitante Nanafoe ne’ebé inaugura husi Amu Bispu Don Basílio do Nascimento iha 1 janeiru 2005.

Jornalista : Florencio Miranda Ximenes
Editora : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here