Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo. Imajen Tatoli/António Gonçalves

DILI, 28 dezembru 2019 (TATOLI)–Iha mensajen Tinan Foun nian (2020), Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo, iha liafuan espesiál ba joven sira katak nu’udár futuru nasaun nian, haka’as an atu labele lakon konfiansa ba an rasik. 

“Ba joven sira hotu, ha’u-nia liafuan espesiál ida tanba imi mak futuru nasaun nian. Keta lakon konfiansa ba imi-nia an rasik. Hateke ba oin no fiar nafatin iha futuru. Hadook imi-nia an husi violénsia no hahalok aat. Prezidente Repúblika iha konfiansa ba imi no sei nafatin husu ba ita hotu hodi hanoin hamutuk dezenvolvimentu saida mak ita hakarak ba ita-nia nasaun, liuhusi dezenvolve ekonomia ida independente, investe liu iha rekursu umanu, nune’e bele garante jerasaun foun sira-nia futuru”, Xefe Estadu hateten iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, bairru-Pité, Dili, ohin.

Prezidente Repúblika konsidera Tinan Foun hanesan mós tempu esperansa-nian, oportunidade foun ida, hodi hamutuk halo reflesaun kle’an ida kona-ba hahalok saida mak halo tiha ona, iha tinan kotuk, nu’udár esperiénsia no lisaun, atu hateke ba futuru rai no povu nia moris di’ak.

PR Lú Olo hatutan, durante mandatu iha tinan rua nia laran, nu’udár Prezidente Repúblika, no tuir saida mak Konstituisaun haruka, buka loke dalan ba diálogu responsável no konstrutivu ho povu, liuhusi vizita ba munisípiu sira, ho institusaun Estadu nian iha kada semana, ho sosiedade sivíl, ho konfisaun relijioza sira no mós ho komunidade internasionál liuhusi sira-nia reprezentasaun iha país ne’e.

“Diálogu ida-ne’e tenke permanente hodi ita buka konserta ita-nia hanoin kona-ba asuntu interese nasionál hanesan jere ita-nia rezerva finanseira obrigatória ho rigór no transparénsia. Husi sorin, atu hametin nafatin ita-nia kooperasaun ho rai sira seluk”, nia dehan tan.

Nu’udár Komandante en Xefe Forsa Armada nian, Lú Olo valoriza diálogu regulár ho forsa defeza no seguransa.

Ba Tinan Foun 2020, maski sei hasoru nafatin dezafiu no inserteza, maibé ho persisténsia no matenek hotu-hotu sei iha esperansa hodi hakat liu nafatin ba oin.

“Mai ita hotu aproveita tempu no oportunidade renovasaun ida-ne’e hodi hamutuk kontinua serbí ita-nia povu no nasaun doben Timor-Leste. Tinan Foun ksolok ba hotu-hotu, votu Boas Entradas. Ha’u-nia hako’ak boot ba hotu-hotu”, PR Lú Olo hateten.

Jornalista: Cipriano Colo

Editór: Xisto Freitas

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here