Diretór Ensinu Báziku Sentrál (EBC-sigla Portugés) Nú. 13 Uatucarbau, Alberto Fernandes. Imajen Tatoli/Hortençio Sanchez

UATUCARBAU, 23 dezembru 2019 (TATOLI)–Diretór Ensinu Báziku Sentrál (EBC-sigla Portugés) Nú. 13 Uatucarbau, Alberto Fernandes, hateten profesór hotu iha Postu Administrativu Uatucarbau, Munisípiu Viqueque, balun seidauk simu saláriu retroativu.

“Kona-ba saláriu retroativu, profesór na’in 5 ka 6 hanesan ne’e mak seidauk simu. Maibé, foin daudaun, ha’u-nia adjuntu diretór ba to’o iha Dili ba haree diretamente iha Komisaun Funsaun Públika katak asuntu ne’e sei iha hela prosesu nia laran,” Alberto ba Agéncia Tatoli iha nia rezidénsia, Postu administrativu Uatucarbau, segunda ne’e.

Iha parte seluk, nia esplika, profesór sira maioria eskalaun di’ak ona.

“Maski sira-nia eskalaun 6 maibé balun kestiona hela tanba kargu eskalaun ne’e ba profesór sira to’o de’it 6 maibé sira na’in haat hanesan ne’e de’it mak mak to’o eskalaun 6 maibé la implementa profesór seniór. Ida-ne’e mak sai impaktu ba sira liuliu avaliasaun dezempeñu ba sira la vale ona. Bainhira halo avaliasaun dezempeñu ba nia serbisu di’ak tenke hasa’e nia eskalaun maibé nia eskalaun paradu ona, ida-ne’e mak problema,” nia subliña.

Tanba ne’e, Alberto tenik, sira-nia parte liuhosi reuniaun sempre ezije ba parte edukasaun nune’e bele implementa profesór seniór nune’e profesór sira bele badinas serbisu liuliu sira ne’ebé eskalaun 6 ona.

“Tenke implementa duni profesór seniór atu liuhusi teste ruma mós laiha buat ida nune’e mestre sira bele badinas serbisu liuliu eskalaun 6 sira. Se lae, sira serbisu konforme sira-nia hakarak de’it,” nia haklaken.

Jornalista: Hortençio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here