Estudante Sekundaria Gleno

DILI, 11 dezembru 2019 (TATOLI) – Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD) liuhusi Departamentu Ensinu Sekundáriu Jerál (DESG) prepara ona matéria formasaun hodi kapasita estudante ESG públiku no privadu sira liuhusi programa estudantil.

Formasaun ne´e rasik sei partisipa husi estudante kada eskola ne´ebé sei reprezenta husi feto na´in rua, mane na´in rua. Programa formasaun ne´e rasik sei realiza iha tinan letivu 2020, foka ba kapasitasaun mentalidade ne’ebé sei ajuda estudante sira oinsá atu dezenvolve sira-nia talentu hodi hakbi’it programa desportivu no programa ekstra-kurrikúler sira seluk iha eskola idaidak.

“Sira na’in haat mak sei sai fali orientadór iha kualker atividade ekstra-kurrikulár nian inklui eventu nasionál ne’ebé hetan partisipasaun eskola nian hodi prepara fali maluk estudanti sira seluk,” dehan Ezekutivu Manuel Verdial ba Ajénsia TATOLI iha Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu, Vila Verde, ohin.

Ne’eduni lista naran estudante na’in haat inklui profesór na’in ida nian, tuir Diretór Manuel Verdial katak aprezenta ona ba DESG hodi hein programa kapasitasaun. Kritériu ne’ebé dirasaun fo sai, husu ba eskola hotu iha Dili tenke foti partisipante na’in rua feto no mane husi desimu anu no feto no mane seluk husi desimu segundu anu.

Tanba ne’e mak depois ramata formasaun ne’e eskola sei iha obrigasaun atu halo serimonia pose ba sira atu nune’e servisu ka atividade ne’e relasiona ho estudantil nian sira na’in haat hamutuk ho profesór ne’ebé tutela bele alkansa metas sira ne’e.

“Parte eskola hein sira nia kontribuisaun ba progresu eskola nian tanba ne’e mak sira na’in haat ne’e eskola fó fiar tanba haree ba kapasidade umana bele aproveita buat foun ruma husi formasaun ida ne’e,” konsidera manorin na´in ne´e.

Jornalista: Tomé Amado

Editór     : Rafy Belo

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here