Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo. Imajen Tatoli/António Gonçalves

DILI, 10 dezembru 2019 (TATOLI) – Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo, iha tersa ne’e sei atribui Prémiu Direitu Umanu “Sergio Vieira de Mello” edisaun-12 ba manan-na’in lima.
Tuir nota komunikadu ne’ebé Agência Tatoli asesu hosi Palásiu Prezidensiál, razaun Xefe Estadu fó prémiu ne’e tanba manan-na’in lima durante ne’e hatudu ezemplu liuhosi serbisu promove, defende no divulga direitu umanu iha Timor-Leste.

Nune’e, liuhosi Dekretu Prezidente Repúblika númeru 62/2019, 9 novembru, Xefe Estadu sei atribui Prémiu Direitu Umanu “Sergio Vieira de Mello” ba manan-na’in ho kategoria Direitu Sosiál, Ekonómiku no Kulturál ba José Amaral Guterres, Marcelina dos Santos Cruz no Organizasaun Konservasaun Flora no Fauna (KFF).

Nune’e mós manan-na’in ba kategoria Direitu Sivíl no Polítiku mak José Luís de Oliveira no Virgíllio da Silva Guterres “Lamukan”.

Prezidente Repúblika atribui Prémiu Direitu Umanu ne’e kada tinan iha loron 10 dezembru, iha loron adosaun Deklarasaun Universál Direitu Umanu iha Asembleia Jerál Organizasaun Nasaun Unida (ONU), ne’ebé koñesidu nu’udar Loron Internasionál ba Direitu Umanu.

Tanba ne’e, kada tinan sidadaun ka organizasaun hatama kandidatura atu hetan Prémiu Direitu Umanu “Sergio Vieira de Mello”.

Liuhusi análize, apresiasaun no vizita ba fatin implementasaun atividade husi Conselho de Agraciamentos e Ordens Honoríficas ba kandidatura sira sei hato’o ba Prezidente Repúblika atu deside sai manan-na’in ba Prémiu.

Jornalista : Cipriano Colo

Editór: Xisto Freitas

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here