Ministra Retno Marsudi hasoru malu ho Ministru Dionisio da Costa Babo Soares, iha ámbitu Bali Democracy Forum ba dala-12 iha Nusa Dua, Bali, Indonézia, kinta (05/12/2019). Imajen/MNE RI

BALI, 06 dezembru 2019 (TATOLI)—Ministra Negósiu Estranjeiru Repúblika Indonézia, Retno Marsudi ho Ministru Negósiu Estranjeiru  Timor-Leste, Dionisio da Costa Babo Soares, ko’alia kooperasaun bilateral entre nasaun rua, inklui negosiasaun fronteira ho kooperasaun ekonomia iha liña fronteira terrestre.

Notísia Relevante : BDF 2019, Partisipasaun TL Importante iha Forum Internasionál

Minisru Dionisio da Costa Babo Soares ho Ministra Retno Marsudi. Imajen/MNE RI

Liuhosi soru-mutu entre parte rua iha loron da-uluk serimónia Bali Democracy Forum (BDF) ba dala-12 iha Nusa Dua, Bali, Indonézia, kinta (05/12/2019), Ministra Retno Marsudi hato’o nia apresiasaun ba konsisténsia Timor-Leste nian hodi partisipa iha Bali Democracy Forum, tinan ne’e, no nia rekoñese katak, maske Indonézia ho Timor-Leste hanesan nasaun demokrasia ne’ebé foin-sa’e, maibé nasaun rua ne’e bele fahe esperiénsia barak ho mundu internasionál.

Liuhosi publikasaun pájina ofisiál Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia  nian, ne’ebé Ajénsia TATOLI asesu, relata katak, iha enkontru bilaterál ne’e  parte rua konkorda atu  halo esforsu ba oin, oinsá haki’it kondisaun moris populasaun rai rua nian ne’ebé hela besik malu iha liña fronteira terrestre, inklui buka estabelese kooperasaun atu fasilita formasaun ba agrikultura sira.

Jornalista   : Francisco Simões

Editór        : Xisto Freitas  

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here