Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, aprezenta proposta OJE 2020 iha Parlamentu Nasionál. Imajen Tatoli/ Egas Cristóvão.

DILI, 03 dezembru 2019 (TATOLI)—Governu deside retira proposta orsamentu jerál Estadu (OJE) 2020 tanba verba balun la koloka iha fatin loloos.

Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, hateten haree ba kabimentu legál rejimentu artigu 95 númeru 2, autór bele dada fila-fali no Governu promete sei aprezenta iha 13 dezembru.

Rejimentu Parlamentu hateten katak só autór lei mak bele halo deklarasaun hodi husu retira bazeia ba argumentasaun hosi komisaun sira.

“Razaun mak iha indisiu ba inkonstitusionalidade no mós alokasaun orsamentu balun la koloka iha fatin loloos. Ida-ne’e mak Governu presiza hadi’a fila-fali. Ne’e mak to’o konsensu ida hosi Parlamentu nian husu ba Governu bele retira”, nia ko’alia iha Parlamentu Nasionál, tersa ne’e.

Nia afirma, Parlamentu Nasionál labele serbisu hamutuk ho Governu hodi halo fali orsamentu, tanba deputadu sira-nia knaar mak apresiasaun no aprovasaun.

Lee mós: Bankada Governu no Opozisaun Propoin Dada Proposta OJE 2020

Bainhira Governu aprezenta ajustamentu orsamentu iha 13 dezembru, Parlamentu Nasionál sei marka audiénsia hodi halo konfirmasaun ba ajustamentu.

“Ita-nia problema fundamentál ohin ne’e tanba númeru. Primeiru mak orsamentu ne’e boot no hatuun ba númeru ki’ik ne’e razoável. Segundu, kolokasaun orsamentu balun la monu tuir fatin. Ne’e mak Governu deside retira hodi halo ajustamentu. Ha’u lakohi komenta redusaun ba númeru hira”, Arão esklarese.

Razaun Husu Eliminasaun no Redusaun

Bazeia ba relatóriu pareser hosi Komisaun Espesializada sira rekomenda ba Komisaun C (Finansa Públika) halo eliminasaun ba verba balun ne’ebé la tuir fatin loloos.

Relatóriu pareser hosi komisaun hotu-hotu, só Komisaun G (trata asuntu Edukasaun, Juventude, Kultura no Sidadania), mak husu halo eliminasaun no redusaun barak liu.

Tuir relatóriu Komisaun G ne’ebé rekomenda ba Komisaun C elimina proposta Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) ne’ebé propoin verba millaun $21,6 liuhosi Transferénsia Públika hodi halo konstrusaun eskola. Verba ne’e la tuir fatin loloos. Verba ne’e loloos konsta iha Kapitál Dezenvolvimentu no Fundu Infraestrutura.

Komisaun G mós rekomenda ba Komisaun C redús proposta MEJD nian ba viajen estranjeiru ho montante $100.000 ba metade $50.000.

Rekomendasaun seluk ne’ebé Komisaun G husu ba Komisaun C elimina verba millaun $1,5 hosi Sekretaria Estadu Juventude no Desportu (SEJD) kona-ba Polísia Komunitária (KPK) hodi halo empreza ki’ik no tipu mikro-kréditu. Komisaun G konsidera SEJD laiha kompeténsia ba asuntu ne’e. Loloos ne’e kompeténsia Ministériu Interiór nian.

Komisaun G mós husu Komisaun C elimina proposta Ministériu Ensinu Superiór Siénsia no Kultura (MESSK) verba $600.000 iha kategoria bens no serbisu kona-ba sensibilizasaun programa má-nutrisaun, kombate pobreza no diversifikasaun ambientál. Komisaun G konsidera verba ne’e fora hosi kompeténsia MESSK.

Komisaun G husu redús proposta orsamentu MESSK ba viajen estranjeiru ho montante $184.000 tun ba $100.000. Elimina tiha $84.000.

Komisaun G mós rekomenda ba Komisaun C redús proposta Sekretaria Estadu Arte no Kultura (SEAK) millaun $2,5 kona-ba prezervasaun, konservasaun no reparasaun uma-lulik ba millaun $1.

Nune’e mós, Komisaun G husu redús proposta orsamentu Fundu Dezenvolvimentu Kapitál Umanu ba millaun $15 hosi millaun 23,885. Redús millaun $8,885.

Hosi parte Komisaun A (trata asuntu Justisa no Konstitusionál) konsidera OJE 2020 iha indisiu ba inkonstitusionalidade. Komisaun A mós rekomenda limita despeza ba transferénsia públika ne’ebé define iha artigu 3 iha proposta OJE 2020, tanba viola Lei Orsamentu no Jestaun Finanseira (LOGF-sigla portugés). Komisaun A la aprova proposta hosi Prezidénsia Repúblika ne’ebé prevee dotasaun orsamentu kona-ba formasaun asesór na’in-tolu ba Portugál.

Iha parte seluk, Gabinete Primeiru-Ministru (GPM) propoin kontratasaun asesór foun, maibé esplikasaun durante audiénsia la konvense deputadu sira iha Komisaun A. Komisaun A mós la aprova proposta Prezidénsia Konsellu Ministru (PCM-sigla portugés), kona-ba verba rekerida despeza kontijénsia $400,000, tanba la prevee iha Planu Anuál.

Komisaun Justisa no Konstitusionál ne’e la aprova mós proposta Ministériu Reforma Lejizlstiva no Asuntu Parlamentár (MRLAP) kona-ba kontratasaun funsionáriu foun no asesór.

Komisaun A mós la aprova proposta hosi Ministériu Administrasaun Estatál (MAE) ho montante millaun $55 iha kategoria Transferénsia Públika kona-ba implementasaun projetu sosiál no ekonómiku, hela de’it ho millaun $15. Komisaun A la aprova pedidu transferénsia $219,000 hosi saláriu no vensimentu ba bens no servisu.

Maski nune’e, Komisaun A aprova osan adisionál ba Defensoria Públika no osan adisionál hosi Tribunál nian no mós aprova osan adisionál hosi Komisaun Antí Korrupsaun (KAK).

Aleinde ne’e, Komisaun A aprova osan adisionál ba Komisaun Funsaun Públika (KFP), maibé osan adisionál hosi Komisaun Nasionál Eleisaun (CNE-sigla portugés) Komisaun A la aprova.

Purtantu, Komisaun Espesializada sira seluk rekomenda orsamentu hotu-hotu tenke tau iha fatin loloos.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here