Primeiru-Ministru aprezenta programa Governu liuhusi Orsamentu Jerál Estadu 2020 iha Parlamentu Nasionál. Imajen/ Egas Cristovão.

DILI,02 dezembru 2019 (TATOLI) – Komisaun C Parlamentu Nasionál (PN) ne’ebé trata asuntu finansa públika rekomenda ba Oitavu Governu atu rezolve lalais projetu 143 ne’ebé balun seidauk selu.

Liuhusi rekomedansaun dahituk ne’ebé lee husi deputada Maria Teresinha Viegas katak : “Komisaun C Parlamentu Nasionál rekomenda ba Governu atu regulariza rapidamente posivel hodi halo pagamentu ba projetu 143 ne’ebé balun seidauk halo”, afirma nia iha relatóriu komisaun iha PN, ohin.

Entretantu, Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus Amaral, afirma loloos Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak atu responde rekomendasaun hirak ne’e, más tanba tempu la premite tuir giaun Parlamentu Nasionál nia.

Antes ne’e, Diretór Sekretáriadu Grande Projetu (SGP), Crispim Fernandes, informa husi projetu 143 ne’e 98 iha kontratu, Governu selu ona projetu 70 husi 2018 to’o tinan ne’e ho orsamentu millaun $75.3.

“Iha OJE 2018 to’o tinan ne’e (2019), ita-nia Governu selu ona projetu ne’ebé iha kontratu hamutuk 70 ho orsamentu millaun $75,3 husi projetu 98 ne’ebé iha kontratu ona no sei kontinua selu tan 28 tanba nia orsamentu iha KAFI”, Diretór SGP ne’e dehan.

Nia salienta projetu 143 ne’e istórikamente Konsellu Administrasaun Fundu Infraestrutura (KAFI) aprova iha 2017, no KAFI aprezenta iha Sétimu Governu, maibé la konsege no aprezenta fali iha OJE 2018 hetan duni aprovasaun iha PN no promulga husi Prezidente Repúblika.

Nune’e, Diretór Crispim Fernandes friza iha 2018, Governu hahú selu projetu 98 husi 143 ne’ebé iha kontratu ne’e Governu aloka millaun $235 atu kontinua selu projetu hirak ne’ebé iha ona kontratu.

“Governu mós kontinua prosesa atu selu hotu projetu ne’ebé iha kontratu no sei finaliza iha tinan ne’e, hodi hein projetu 45 ne’ebé seidauk asina kontratu”, katak.

Ba projetu 45 ne’ebé seidauk iha kontratu, nia dehan sei iha avaliasaun husi parte Gabinete Primeiru-Ministru, maibé tuir prosesu tékniku ihe legalidade hotu atu halo pagamentu.

Entretantu, Ministru Planeamentu Investimentu no Estratéjiku interinu, Hermenegildo Augusto Cabral Pereira ‘Agio Pereira’, reforsa projetu 143 ne’e iha legalidade atu Governu halo pagamentu tanba nia orsamentu hetan ona aprovasaun iha PN no Prezidente Repúblika promulga ona iha 2018, maibé ba 45 ne’e mak sei hala’o verifikasaun hela.

“Maibé, nia prosesu ezekusaun mak ami hasoru difikuldade uitoan tanba presiza halo esforsu hodi kria ekipa hodi identifika projetu um pur um hodi apoia Primeiru-Ministru atu rezolve hotu projetu 143″, katak Agio Pereira.

Notísia relevante : Governu Selu Ona Projetu 70 Husi 143

Jornalista : Florencio Miranda Ximenes

Editora : Maria Auxiliadora

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here