Símbolu partidu KHUNTO. Foto espesiál

DILI, 22 novembru 2019 (TATOLI)–Deputada Bankada Parlamentár Kmanek Haburas Unidade Nasionál Timor Oan (KHUNTO), Olinda Guterres, hateten redusaun orsamentu 2020 nian la fó impaktu ba programa Governu.

Tanba, tuir nia, rezultadu ezekusaun orsamentu 2019 la hatudu progresu di’ak, entaun ne’e mak komprova merese redús.

“Ha’u sei dúvida nafatin de’it tanba ho orsamentu boot hanesan ne’e, depois ami-nia ema tuur iha Governu mós bele simu konsekuénsia kona-ba redusaun. Ne’ebé, laiha impaktu ba programa Governu. Impaktu mak ezekuta bele ka lae. Se labele nusá mak husu osan boot hanesan ne’e”, nia iinforma iha Parlamentu Nasionál, sesta ne’e.

Nia konkorda ho proposta Bankada Parlamentár FRETILIN ne’ebé husu redús orsamentu 2020 ba biliaun $1.3, ho razaun biliaun $1.4 iha 2019 seidauk ezekuta hotu.

“Ha’u apoiu ida-ne’e tanba haree ba sustentabilidade ita-nia fundu minarai ne’e. Ha’u apoiu ko’a orsamentu, liuliu ba ami-nia ema sira-ne’ebé tuur iha Governu”, nia hatutan.

Nia argumenta, estrutura Governu seidauk kompletu husu orsamentu montante boot demais, ezekusaun kontinua sai problema, ne’e labele.

Entretantu, ezekusaun orsamentu 2019 nian oras ne’e atinje ona pursentu 75.2.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here