Sesaun plenária Parlamentu Nasionál. Imaje /TATOLI

DILI, 19 novermbru 2019 (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasional (PPN), Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, hateten nia parte simu ona pedidu husi Komisaun C ne’ebé trata Asuntu Finansa Públika, kona-ba diskusaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2020 ne’ebé sei adia ba segunda semana oin.

“Orseik ami simu pedidu husi Komisaun C katak sira labele konklui relatóriu pareser iha tempu determinadu. Tuir loloos ohin sira tenke submete ona nune’e aban  bele ba plenária, maibé hafoin haree sira ninia razaun, sira dehan aban lorokraik maka sira bele hatama mai tanba haree katak tempu ne’e limitadu atu ita bele debate. Tanba ne’e ami adia fali ba segunda oin iha loron 25 novembru maka hahú debate jeneralidade”, tenik PPN iha resintu Parlamentu Nasional (PN), tersa ne’e.

Arão Noé informa, aban lorokraik bainhira Komisaun C submete ona relatóriu paraser, meza sei koordena ba parte tékniku hodi halo kopia dokumentu atu bele fahe ba deputadu sira no haruka ba Governu hodi bele inteira asuntu ne’ebé komisaun sira foti.

Nune’e, liuhosi enkontru líder bankada deside ona ajenda ba jeneralidade sei akontese durante loron tolu, hahú iha loron 25, 26 to’o 27 novembru.

PPN subliña, molok aprovasaun jeneralidade, deputadu sira ne’ebé iha proposta eliminasaun ka aumentu tenke submete ona.

“Debate jeneralidade duarante loron tolu hotu, sei para iha loron 28 hodi meza uja dadersan hafoin serimónia isar Bandeira, ami filafali mai plenária atu proposta sira ne’ebé submete ona, bele fó tékniku sira fotokopia hodi tau iha deputadu sira ninia meza, nune’e iha 29 bele hahú debate espesialidade”, nia akresenta.

PPN informa tan, tuir kalendáriu ne’ebé iha, debate espesialidade sei hahú iha loron 29 novembru no estimativa bainhira laiha mudansa maka votasaun finál globál sei akontese iha loron 12 dezembru, nune’e iha loron 13 Komisaun C elabora relatóriu finál hodi bele haruka ba Prezidente Repúblika.

Jornalista: Julia Chatarina

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here