Komandante Operasaun PNTL Munisípiu Ainaro, Inspetór Xefe, Martinho Borges. Imajen/Egas Cristovão

AINARO, 18 novembru 2019 (TATOLI) — Rádiu Komunikasaun la funsiona sai dezafiu ida ba serbisu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Ainaro.

Notísia Relevante : Ainaro Livre Hosi Konflitu Grupu Juventude

“Rádiu Komunikasaun provizóriu la funsiona tanba ninia torre boot ne’e to’o agora la hadi’a, torre ne’e harii dezde UNTAET nia tempu, ami hato’o ona proposta ba Komandu PNTL, maibé seidauk resposta,” informa Komandante Operasaun PNTL Munisípiu Ainaro, Inspetór Xefe, Martinho Borges, ohin, ba Agência TATOLI iha Edifísiu Komandu PNTL Munisípiu Ainaro.

Nia relata katak situasaun ne’e komandu polísia Ainaro hato’o ona proposta dala barak ba komandu jerál, maibé to’o oras ne’e seidauk iha sinál resposta. Mezmu nune’e, komunikasaun entre Komandu PNTL Ainaro ho PNTL Eskuadra Postu Administrativu haat; Ainaro Villa, Hato-Builico, Maubisse, Hato-Udo no Ofisial Polisia Suku (OPS) kontinua mantein komunikasaun no informasaun liuhosi telefónika.

“Maske rádiu mak la funsiona, maibé komunikasaun liuhosi telefone la’o di’ak hela, tanba ofisiál sira hetan pulsa $20/fulan, só falla de’it mak rádiu komunikasaun,” tenik Inspetór Xefe Martinho Borges.

Komandante Operasaun ne’e hateten, parese rádiu komunikasaun la funsiona la’ós Ainaro de’it, maibé komandu PNTL iha territóriu nasionál enfrenta situasaun ne’e.

Totál membru PNTL iha Munisípiu Ainaro hamutuk 127, kada suku ida iha Ofisiál Polísia Suku (OPS) ida, tantu suku 21 iha Ainaro destaka membru OPS 21 ho fasilidade motorizada no laptop hodi hala’o serbisu iha terrenu.

“OPS iha kompeténsia tuur hamutuk ho autoridade lokál sira halo mediasaun ba kazu ne’ebé la’ós kategoria ba kazu krime, semi-públiku,” nia hateten

Munisípiu Ainaro iha Postu Administrativu haat (4), Ainaro Vila, Hatu-Builico, Hatu-Udo no Maubisse, ho suku 21 no aldeia 131.

Postu Administrativu Ainaro Vila iha suku hitu (7), hanesan Ainaro, Manutasi, Soro, Suro Kraik, Cassa, Mau-Nuno no Mau-Ulo. Nune’e mós Postu Administrativu Hato-Builico iha tolu (3), Mauchiga, Mulo no Nuno-Mogue, Postu Administrativu Hatu-Udo iha suku rua (2), Foho Ai-Lico no Leolima. Entretantu, Postu Administrativu Maubisse iha suku sia (9), Aituto, Edi, Fatubessi, Horai-Quic, Liurai, Manelobas, Manetu, Maubisse no Maulau. Bazeia sensu 2010 totál populasaun hamutuk na’in 59175.

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór        : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here