Prezidente sesante interinu RAEOA-ZEESMS, Arsénio Paixão Bano. Imajen Tatoli/Egas Cristovão.

DILI, 18 novembru 2019 (TATOLI) – Prezidente sesante interinu Rejiaun Administrativa Espesiál Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) no Zona Ekonomia Espesiál Merkadu Sosiál (ZEESM), Arsénio Bano, rekoñese katak akontese asidente tráfegu durante viajen hosi RAEOA mai Dili.

Objetivu delegasaun hosi RAEOA mai Dili atu hala’o reuniaun no halo aprezentasaun serbisu iha RAEOA ba Prezidente Autoridade, José Luis Guterres, iha sede ZEESM, Faról, ohin.

“Ha’u-nia karreta horiseik hetan asidente xoke malu ho karreta ida hosi Kefa-Indonézia nian. Ami rezolve tuir prosedimentu Indonézia nian, ha’u mós informa ba Ministru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun, Dionísio Babo Soares, no konsuladu Timor-Leste nian iha Atambua, no konsuladu Indonézia nian iha Oe-Cusse sira, ami koordena malu hodi rezolve di’ak tebes”, haktuir Arsénio Bano ba jornalista sira.

Arsénio hatutan: “Importante ha’u atu dehan katak ami mai ne’e hala’o serbisu Estadu nian. Ami mai iha domingu, más mai serbisu mosu dezastre iha dalan tenke rezolve tuir prosedimentu ema nia rain nian, ida ne’e maka ami halo. Iha akontesimentu ne’e laiha vítima ida sériu ou laiha ema ida maka kanek todan, iha ida maka kanek uitoan no hosi Indonézia, kanek ne’e tanba la uza sintu”.

Arsénio Bano afirma bainhira akontese asidente ne’e nia mós iha karreta laran. “Dezastre ne’e ha’u mós iha karreta laran, grasa de Deus laiha problema grave, asidente ne’e la’ós tanba motorista lanu ka oinsá? Maibé, tanba dezastre duni, karreta hosi parte rua aat hotu, ha’u-nia karreta ofisiál maka aat. Prezidente autoridade maka husu ami atu mai halo aprezentasaun ba nia”, relata.

Biban ne’e, prezidente sesante apela ba motorista no ema hirak ne’ebé hala’o viajen tenke uza sintu nune’e seguransa metin liután bainhira hala’o viajen dook.

Tanba tuir Arsénio katak ema ida ne’ebé kanek iha asidente ne’e la uza sintu, no delegasaun hosi RAEOA la hetan kanek tanba uza sintu.

Delegasaun hosi RAEOA-ZEESM hamutuk na’in -22, maibé balu mai uluk ona iha sábadu (16/11/2019).

Entretantu karreta ne’ebé hetan dezastre mak tula prezidente autoridade sesante, Arsénio Bano, ho marka Autoridade RAEOA e ZEESM TL, 08-899TL. Akontesimentu ne’e iha Wini-Indonézia.

Notísia relevante : Sekretáriu Rejionál RAEOA Halo Aprezentasaun Téknika ba Prezidente Autoridade

Jornalista : Antónia Gusmão

Editora : Maria Auxiliadora

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here