Komandante PNTL Munisipiu Liquica Interino Superintendente Asistente, Luis da Silva. Imajen/Egas Cristovão

LIQUIÇÁ, 15 novembru 2019 (TATOLI) – Komandante interinu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Liquiçá, Superintendente Asistente Polísia, Luis da Silva, informa kazu ne’ebé akontese iha Liquiça husi janeiru-outubru 2019 hamutuk 289.

Husi númeru ne’e, kazu barak liu mak violénsia domestíka, tuirmai mak asalta malu no krime kontra bandu.

“Ita hotu hatene katak kazu ne’e mosu kauza husi kaben sedu, ekonomia família menus, ekonomia pesoál depois mós liga ho kultura, fetosá-umane. Husi ne’e maka hamosu problema violénsia doméstika ne’e aas iha Liquiça”, Komandante ne’e hatete ba Ajénsia Tatoli iha Administrasaun Munisipál Liquiça bainhira partisipa iha reuniaun Konsellu Seguransa Munisípiu (KSM), ohin.

Kazu aas daruak mak asalta malu tanba atividade ilegál la’o hela, nune’e ataka malu no kazu seluk mak kontra-bandu.

“Sasán ne’ebé maka Estadu bandu hanesan mina, sigarru no buat sira seluk ne’ebé la merese ona mai husi Indonésia, maibé sempre liuhusi dalan tikus (ilegál) ou liuhusi tasi, entaun ida ne’e mak terseiru lugar iha Munisípiu Liquiça”, katak.

Hodi salienta sobre atividade kontra-bandu ne’e mai husi liña fronteira no husi ró hodi hatún sasán iha suku Vatuovou, Maubara, no Loes nian.

“Depois sira hafuhu kalan boot hatama mai maka lori sai husi Liquiça bá Dili, entaun kuandu ami hatene ona, fatin sira ne’e koloka ona ami-nia ema, kuandu sira tún ona ami halo kedan kapturasaun no submete prosesu ba Ministériu Públiku”, dehan.

Komandante ne’e mós relata sobre kazu sira ne’ebé akontese iha tinan kotuk mós nafatin violénsia doméstika mak aas liu, tuirmai kazu asalta malu no kontra bandu.

Kazu iha 2018 husi janeiru to’o outubru totál hamutuk 295, entaun daudaun ne’e (2019) 289 ne’ebé maka hela fulan rua ne’e sei iha mudansa uitoan.

Ho kazu ne’ebé akontese iha Liquiça ne’e mak liuhusi sorumutu Konsellu Seguransa Munisipál ne’ebé realiza ohin ho tema “Hasa’e koñesimentu kona-ba papél no devér komunidade nian, sai sidadaun ne’ebé di’ak hodi hasees-aan husi violénsia” rekomenda atu halo sosializasaun ba lei violénsia doméstika tenke la’o.

“Liuliu lei kona-ba kontra bandu, liuliu arte marsiais nian artigu 5/2017 ne’e klaru katak bandu, no agora ami serbisu hamutuk ho veteranu no autoridade sira liuliu KSM no KPK ne’ebé forma ona, no ami hamutuk kontrola no kombate hirak ne’e”.

Enkontru KSM ne’ebé hala’o iha administrasaun munisipál Liquiça atu hametin seguransa, pás no estabilidade iha munisípiu.

“Presiza ami hamutuk, ita hatene katak Natál no tinan foun besik mai ona, entaun ida ne’e mak ami reúne iha ne’e depois atu pasa informasaun ami-nia progresu no dezafiu iha ne’ebé, saida mak ami hakarak halo para bá oin situasaun ne’e hakmatek”.

Ho reuniaun ida ne’e, orienta ba iha Ofisiál Polísia Suku (OPS), xefe suku sira atu serbisu hamutuk ho komunidade hodi asegura sira-nia hela fatin. Liuliu atu indentifika ema tama no sai, lori sasán kroat tanba sira mak besik liu komunidade, nune’e pasa informasaun ba Polísia para halo atuasaun.

Komandante ne’e mós relata sobre progresu KSM nian mak iha enkuadramentu legál, estrutura KSM forma husi KPK to’o suku mezmu iha aldeia ne’e Polísia lato’o, maibé koloka iha suku de’it.

Aléinde ne’e, progresu seluk mak veteranu hotu munisípiu nian apoia hodi kombate krime no seluk mak orsamentu ne’ebé komandu apoia ba kada OPS dólar 25 iha kada fulan ne’e, bainhira osan iha tanke tau hamutuk atu halo atividade diálogu polisiamentu komunitáriu no halo sosializasaun iha fatin-fatin.

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editora : Maria Auxiliadora

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here