Defensora Adelina Maluk Lobo. Imajen/Domingos Piedade Freitas

DILI, 15 novembru 2019 (TATOLI) –Defeza ho prokuradór hot-hotu hatama ona rekursu no hein de’it ona desizaun hosi Tribunal Rekursu kona-ba kazu Vera.

Notísia Relevante : MP Submete Rekursu ba Kazu Vera

Iha kazu ne’e, Tribunal primeira instánsia (TDD/Tribunal Distritál Dili) deside absolve  arguido sira hosi akuzasaun MP tanba la iha prova forte atu kondena arguido sira, liuliu la iha prova hatudu katak Vera ne’e arguido sira mak oho. Enkuantu kadavél ne’ebé oras ne’e rai hela iha mortuáriu HNGV la’ós Vera.

Adelina Maluk Lobo nu’udar defeza ba arguido sira, informa, kona-ba kazu Vera husi parte defeza no prokuradór kontinua hein hela desizaun Tribunal Rekursu, liuliu ba desizaun hosi Tribunal Primeira instánsia fó absolvisaun ba nia kliente sira.

Ba Ajénsia TATOLI via komunikasaun mensajen WhatsApp, Adelina Maluk Lobo, relata katak, Ministériu Públiku halo rekursu ba Tribunal Rekursu, husu atu re-julgamentu, maibé hosi parte defeza husu ba Tribunal Rekursu mós atu halo teste DNA ba kadavél ne’ebé tau hela iha mortuáriu HNGV ne’ebé antes ne’e dehan, Vera nia mate isin.

Jornalista : Domingos Piedade Freitas

Editór       : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here